Älmhult – medborgarlöften

Medborgarlöftet för 2021 syftar till att identifiera och prioritera problemområden inom Älmhults kommun som polis och kommun gemensamt kan arbeta mot. Polis och kommun ska gemensamt och i samverkan arbeta för ett tryggt och säkert Älmhult för alla.

Detta medborgarlöfte förnyas årligen.

Situationen idag

Älmhult är en kommun där brottsligheten i sig är generellt låg men där trygghetsmätningen påvisar en ökad upplevd otrygghet och en ökad oro för att utsättas för brott bland kommuninvånarna.

Medborgarlöfte - detta ska vi göra

Varje år tar polisen och kommunen fram löften till medborgarna, s.k. Medborgarlöften. Löftena pekar ut konkreta områden som Älmhults kommun och polisen tillsammans ska arbeta med under året.

Samverkan

  • Kommunen ska i samverkan med polisen starta ett gemensamt operativt brottsförebyggande råd där polis och kommunens olika verksamheter samlas regelbundet för att dela lägesbild, utbyta erfarenheter samt identifiera problemområden där brottsförebyggande åtgärder behöver sättas in.
  • Kommunen ska i samverkan med polisen och näringslivet starta ett gemensamt brottsförebyggande nätverk för att dela lägesbild, utbyta erfarenheter samt identifiera problemområden i lokalsamhället.

Synlighet

  • Polisen ska i samverkan med kommunens utbildningsförvaltning genomföra riktade informationsinsatser till elever i högstadie- och gymnasieskola samt inom fritidsverksamheten.

Trygghet

  • En gemensam arbetsgrupp för brottsprevention där polis och kommun under planprocessen gemensamt planerar åtgärder för brottsprevention och trygghet utifrån Bo Tryggt 2030-konceptet.
  • Polisen ska i samverkan med kommunen verka för att öka antalet aktiva hushåll/områden i Grannsamverkan i syfte att minska brottslighet och oron för att utsättas för inbrott på landsbygden.
  • Polisen och kommunen ska genomföra en gemensam medborgardialog digitalt kring ämnet trygghet i kommunen i samband med presentation av resultatet från trygghetsmätningen.

Uppföljning

Medborgarlöftet är ett gemensamt åtagande parterna emellan om kontinuerlig samverkan för tryggare och säkrare offentlig miljö. Medborgarlöftet förnyas årligen.

Älmhult 2020-11-30

/genom Staffan Käll, kommunpolis och Håkan Helgesson, kris och säkerhetsstrateg.

Älmhults kommun   Polismyndigheten
Elizabeth Peltola Roger Olsson
Kommunstyrelsens ordförande Lokalpolisområdeschef