Sök
Stäng Meny

Ånge – medborgarlöften

Medborgarlöftet 2023-2024 syftar till att ge medborgarinflytande inom de områden som upplevs som viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Situationen idag

Tillsammans med Ånge kommun har dialoger genomförts med boende i Ånge kommun. Med hjälp av polisens statistik tittar man på vilka områden som boende i Ånge anser är viktiga att prioritera.

Följande områden identifieras som viktiga för det trygghetsskapande arbetet:

 • Fokus på att förebygga och förhindra den ökning av våldsbrottslighet i form av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som finns.
 • Fokus på synlighet och samverkan för att reducera känslan av upplevd otrygghet och oro för exempelvis inbrott.
 • Fokus på målgruppen ungdomar för att reducera risken att ungdomar utvecklar missbruk.
 •  Fokus på trafiksäkerhet för att reducera hastighetsöverträdelser och busåkning för att minska känsla av otrygghet och risk för tillbud.

För motverka ovan nämnda identifierade problemområden ger vi följande löften:

 • Ånge kommun och polisen tillsammans lovar att verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och på så sätt förhindra och förebygga brott.
 • Ånge kommun och polisen lovar att bidra till ökad kunskap hos medarbetarna inom respektive verksamhet om hur mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kan upptäckas och motverkas.
 • Ånge kommun ska tillsammans med lokalpolisområde Medelpad fortsätta jobba med etableringen av ytterligare grannsamverkansområden och aktivt stötta befintliga områden. Ånge kommun tar kostnaden upp till 3000 kr i det fall det krävs tillstånd för att sätta upp skylt om grannsamverkan.
 • Ökad synlighet genom fotpatrullering i de olika kommundelarnas centrum.
 • Fem riktade insatser årligen mot ungdomar och misstänkt missbruk. Ånge kommun skall verka för att alkohol och droger minskar i samhället och genomför drogvaneundersökningar genom CAN. (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning)
 • Delta vid gemensamma informationsträffar gällande exempelvis droger och missbruk med extra fokus på att nå ut till vårdnadshavare på ett mer effektivt sätt.
 • Genomföra trafikkontroller vid identifierade riskplatser och vägar samt riktade insatser mot olagliga A-traktorer. Ånge kommun lovar att vara lyhörda i det fall medborgare önskar fartreducerande åtgärder på kommunens gator.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Genom de insatser som beskrivits ovan kommer vi tillsammans påverka de områden som identifierats som otrygga och göra dem trygga och därigenom bidra till ett attraktivt boende i Ånge kommun. Ånge kommun skall aktivt medverka till att de saker som kommer fram i det nya Trygghetsrådet också skall rendera åtgärder från kommunens sida.

Följ med i hur det går! 
Arbetet kommer att utvärderas och följas upp vid samtliga trygghetsråd.