Ånge – medborgarlöften

Medborgarlöftet 2019-2020 syftar till att ge medborgarinflytande inom de områden som upplevs som viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Situationen idag

Tillsammans med Ånge kommun har dialoger genomförts med boende i Ånge kommun. Med hjälp av polisens statistik tittar man på vilka områden som boende i Ånge anser är viktiga att prioritera.

Följande områden ansågs som viktiga för det fortsatta trygghetsskapande arbetet

  • Oro för inbrott och upplevelse av otrygghet.
  • Ungdomar som löper risk att utveckla missbruk.
  • Trafiksäkerhet så som vissa vägar och övergångar samt busåkning med moped och A traktor. 

För att motverka ovan nämnda problemområden lovar vi tillsammans att: 

  • Ånge kommun ska tillsammans med lokalpolisområde Medelpad skapa minst tio ytterligare grannsamverkansområden. Ånge Kommun tar kostnaden för upp till 3000 kronor i det fall det krävs tillstånd för att sätta upp skylt om grannsamverkan.
  • Minst 20 fotpatruller årligen i centrala Ånge. 
  • 5 riktade insatser årligen mot ungdomar och misstänkt missbruk. Kommunen ska bland annat ta hjälp av Öckerömodellen för att minska alkohol och droger i samhället.
  • Delta vid gemensamma informationsträffar  gällande droger och missbruk.
  • Genomföra trafikkontroller vid indentifierade riskplatser och vägar samt riktade insatser mot olagliga A traktorer.
  • Kommunen lovar att vara lyhörda i det fall medborgare önskar fartreducerande åtgärder på kommunens gator.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Genom de insatser som beskrivits ovan kommer vi tillsammans påverka de områden som identifierats som otrygga och göra dem trygga och därigenom bidra till ett attraktivt boende i Ånge kommun. Ånge kommun skall aktivt medverka till att de saker som kommer fram i det nya Trygghetsrådet också skall rendera åtgärder från kommunens sida.

Följ med i hur det går! 
Arbetet kommer att utvärderas och följas upp vid samtliga trygghetsråd.