Ånge – medborgarlöften

Medborgarlöftet 2021-2022 syftar till att ge medborgarinflytande inom de områden som upplevs som viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Situationen idag

Tillsammans med Ånge kommun har dialoger genomförts med boende i Ånge kommun. Med hjälp av polisens statistik tittar man på vilka områden som boende i Ånge anser är viktiga att prioritera.

Följande områden ansågs som viktiga för det fortsatta trygghetsskapande arbetet

 • Oro för inbrott och upplevelse av otrygghet.
 • Ungdomar som löper risk att utveckla missbruk.
 • Trafiksäkerhet så som vissa vägar och övergångar samt busåkning med moped och A traktor.
 • Ökat antal anmälningar kopplat till våld i nära relation

För att motverka ovan nämnda problemområden lovar vi tillsammans att: 

 • Ånge kommun och polisen tillsammans lovar att verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relation och på så sätt förhindra och förebygga brott.
 • Ånge kommun och polisen lovar att bidra till ökad kunskap hos medarbetarna inom respektive verksamhet om hur man kan upptäcka och motverka våld i nära relationer
 • Ånge kommun ska tillsammans med lokalpolisområde Medelpad fortsätta jobba med etableringen av ytterligare grannsamverkansområden och aktivt stötta befintliga områden. Ånge kommun tar kostnaden upp till 3000 kr i det fall det krävs tillstånd för att sätta upp skylt om grannsamverkan
 • Minst 20 fotpatruller årligen i centrala Ånge
 • 5 riktade insatser årligen mot ungdomar och misstänkt missbruk. Ånge kommun skall verka för att alkohol och droger minskar i samhället och genomför drogvaneundersökningar genom CAN- (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning)
 • Delta vid gemensamma informationsträffar gällande droger och missbruk
 • Genomföra trafikkontroller vid identifierade riskplatser och vägar samt riktade insatser mot olagliga A traktorer. Ånge kommun lovar att vara lyhörda i det fall medborgare önskar fartreducerande åtgärder på kommunens gator.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Genom de insatser som beskrivits ovan kommer vi tillsammans påverka de områden som identifierats som otrygga och göra dem trygga och därigenom bidra till ett attraktivt boende i Ånge kommun. Ånge kommun skall aktivt medverka till att de saker som kommer fram i det nya Trygghetsrådet också skall rendera åtgärder från kommunens sida.

Följ med i hur det går! 
Arbetet kommer att utvärderas och följas upp vid samtliga trygghetsråd.