Arboga – medborgarlöfte

Det här ska vi åstadkomma under 2023:

  • Polisen och kommunen kommer att genomföra medborgardialoger i de områden som är mest frekventa och återkommande i lägesbildsarbetet. Målsättningen är att genomföra minst två dialogtillfällen. Syfte att öka tryggheten och inhämta information för fortsatt förebyggande arbete i området.

  • Upprätta en handlingsplan med aktiviteter samt mål utifrån identifierat behov, såsom problembild kopplat till narkotika i centrummiljön

  • Polis och kommun kommer att gemensamt ha en strategi för att få ned hastigheten på vissa dokumenterade avsnitt i Arboga som är kopplade till de tidigare medborgardialogerna under 2022.

  • Stärka samverkan mellan samhällsaktörer gällande brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete genom att utveckla EST. EST är en metod för att skapa en samlad lägesbild och vara en grund för bedömning av vilka aktiviteter och åtgärder som behöver vidtas för att omhänderta identifierat problem, brott eller störningar.