Arboga – medborgarlöften

Medborgarlöftet innebär att polisen och Arboga kommun gemensamt ska arbeta kring vissa frågor för att öka tryggheten för invånarna och förebygga brott.

1. Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete mot näringslivet i Arboga Kommun
Polisen ska utveckla det brottsförebyggande arbetet riktat mot företag och handlare i Arboga. En viktig del är att motverka den organiserade brottsligheten, minska brottsligheten i stort och öka tryggheten.
• Ett fortsatt arbete med de aktörer som är organiserade för samverkan i område Sätra gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
• Polisen ska vara aktiv i förändringsarbetet som kommer under 2021
gällande utbyggnad och ombyggnationer på Sätraområdet
                                                                                                                          2. Medborgardialoger i mest frekventa och identifierade ”hot spots” inom Arboga kommun   
Polisen och Arboga kommuns säkerhetssamordnare följer löpande brottsutvecklingen, störningar och händelser som skapar problem och leder till otrygghet. Via lägesbilder kan man identifiera ett antal frekvent förekommande hot spots. Med hot spots i detta sammanhang menas områden/platser som identifierats där återkommande brott, störningar samt händelser förekommer. Dessa skapar oro och otrygghet hos allmänheten i stort men i synnerhet hos de som bor i området/närområdet.
• Under 2021 kommer Polisen i lokalpolisområde Västra Mälardalen i samverkan med Arboga kommuns säkerhetssamordnare att planera och genomföra medborgardialoger och riktade trygghetsvandringar i mest frekventa och identifierade hot spots.
• Fortsatt kartläggning genom kommunens och polisens gemensamma lägesbildsarbete och vid behov uppdatera identifierade hot spots som fokus skall riktas mot.
• Vidareutbildning av relevant personal gällande brottsförebyggande arbete mot hot spots.

HANDLINGSPLANEN
Arboga kommun och polisen har en gemensam handlingsplan för 2021. I denna kommer 3 stycken områden få ett större fokus pga den aktuella lägesbilden. 

Fokusområden
• Motorburen ungdom
• Centrummiljön
• Osund konkurrens

Under 2021 kommer de aktiviteter och löften gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete att följas upp löpande.