Arboga – medborgarlöfte 2022

I medborgarlöftet för 2022 har följande förutbestämda fokusområden valts ut. De är framtagna utifrån statistik hämtad ur Embrace, polisens anmälda brott, medborgardialoger, polisens strategiska lägesbild och analyser utförda av kommunens verksamheter.

  • Medborgardialog i mest frekventa områden/hotspots
  • Resecentrum
  • Området Bensingatan/Oljevägen

Med utgångspunkt från ovanstående fokusområden ska polisen och Arboga kommun under 2022:

  • Polisen och kommunen kommer att genomföra medborgardialoger i de områden som är mest frekventa och återkommande. Målsättningen är att genomföra minst tre dialogtillfällen. Syfte att öka tryggheten och inhämta information för fortsatt förebyggande arbete i området.
  • Upprätta en förebyggande fokusgrupp med representanter från kommunen, polisen sarnt externa aktörer verksamma i resecentrurn. Syftet med gruppen är att kartlägga problematiken, genomföra orsaksanalys samt planera åtgarder. Målsattningen är att öka tryggheten på platsen.
  • Upprätta fokusgrupp for området Bensingatan/Oljevägen med representanter från kommunen, polisen och sarntliga verksamheter. Målet är att öka samverkan mellan aktörerna sarnt att genomföra utbildning i "Säker handel" och arrangera trygghetsvandring