Åre – medborgarlöften

Lokalpolisområde Jämtland/Härjedalen och Åre kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter.

Medborgarlöftet utgår från en gemensam lägesbild som tas fram av polis och kommun. Lägesbilden tas fram genom medborgar- och medarbetardialoger samt brottsstatistik och beskriver den lokala problembilden i Åre kommun. Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafiksäkerhet, ungdomars och unga vuxnas användande av narkotika, psykisk ohälsa samt trygga och säkra evenemang prioriterats.

Följande löften har valts för 2019-2020:

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Åre kommun. Detta gör vi genom att:  

 • Polisen genomför regelbundna trafikkontroller med fokus på hastighet, olovlig körning och rattonykterhet med geografisk spridning inom kommunen.
 • Kommun och polis utvecklar samarbetet kring SMADIT för ökad effektivitet.
 • Polisen och kommunen informerar om trafikregler och trafiksäkerhet.
 • Kommunen samordnar berörda aktörer för utveckling av säker trafiksituation inför vintersäsongen och större arrangemang.  

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att minska narkotikaanvändandet bland ungdomar och unga vuxna i Åre kommun. Detta gör vi genom att:  

 • Polisen ökar sin närvaro på platser och tidpunkter där ungdomar befinner sig.
 • Polisen och kommunen ska närvara på högstadiets föräldramöten och informerar föräldrar om alkohol, narkotika, droger och tobak.
 • Polisen och kommunen ska samverka kring enskilda individer det finns särskild oro för.
 • Kommunen och polisen fortsätter att samverka med näringslivet i det brottsförebyggande arbetet.
 • Kommun och polis stöttar utvecklingen av det drogförebyggande arbetet på skolorna i kommunen.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att öka sina kunskaper om psykisk ohälsa. Detta gör vi genom att:

 • Polis och kommun ska utbilda personal i Första hjälpen till psykisk hälsa.
 • Kommunen ska utbilda ungdomar i psykisk hälsa.
 • Kommun och polis ska samverka för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för trygga och säkra evenemang för både medborgare och gäster i Åre kommun. Detta gör vi genom att:

 • Polisen och kommunen samverkar för en säker trafiksituation trots ökad trafikintensitet.
 • Polisen och kommunen aktivt arbetar för att minska risken för ökad brottslighet genom informationskampanjer och ökad närvaro av väktare. 

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet med medborgarlöften på polisen.se samt på are.se Medborgarlöftena följs upp i december 2019.