Åre – medborgarlöften

Lokalpolisområde Jämtland/Härjedalen och Åre kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter.

Medborgarlöftet utgår från en gemensam lägesbild som tas fram av polis och kommun. Lägesbilden tas fram genom medborgar- och medarbetardialoger samt brottsstatistik och beskriver den lokala problembilden i Åre kommun. Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafik, bedrägerier och narkotika valts ut 

Medborgarlöften 2021-2022

Trafik

Trafikbrott var en av de tre vanligaste brottskategorierna i Åre kommun under 2019 och enligt 2020 års medborgardialog så är trafikrelaterad brottslighet ofta en bidragande orsak till otrygghet hos kommunens medborgare.

  • Polisen och kommunen lovar därför att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Åre kommun genom förebyggande och riktade insatser mot höga hastigheter, rattonykterhet och vårdslös körning.

Bedrägerier

2019 gjordes 160 anmälningar gällande bedrägeri i Åre kommun. Bedrägeribrott var 2019 den näst största brottskategorin i kommunen. Att bli utsatt för bedrägeri är en svår kränkning och drabbar ofta redan utsatta människor i samhället.

  • Polisen och kommunen lovar därför att arbeta förebyggande för att minska antalet bedrägerier i kommunen. Målet är att totala andelen bedrägeribrott ska minska med 10 procent och kortbedrägeri som var den vanligaste formen av bedrägeri ska minska med 15 procent fram till 31 december 2022.

Narkotika

Polisens statistik visar en ökning av narkotikabrott i kommunen över tid och enligt CAN-rapporten 2019 uppgav 5 procent av de svarande eleverna i årskurs 9 och 13 procent av eleverna i år 2 på gymnasiet att de någon gång använt narkotika, vanligtvis cannabis. Omfattande forskning visar att ungdomars hjärnor skadas permanent av regelbundet användande av cannabis.

  • Därför lovar polisen och kommunen att jobba för att färre ungdomar ska testa narkotika. Uppföljning kommer att ske genom CAN:s rapport 2023 (genomförs i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet).

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet med medborgarlöften på www.polisen.se , Polisens Jämtlands Facebook och Instagram samt www.are.se. Medborgarlöftena följs upp dec 2022.