Arvidsjaur – medborgarlöften

Lokalpolisområde Piteå Älvdal och Arvidsjaur kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Lokala medborgarlöften är en del av samverkansavtalet som finns mellan kommunen och Polismyndigheten. I arbetet med att ta fram medborgarlöften ska medborgarna göras delaktiga och ges möjlighet att påverka inriktningen på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Polisens ökade synlighet och närvaro
Eftersom polisen i dagsläget inte vet vilka ökande polisresurser som eventuellt kan komma till kommunen under de närmsta åren, så är tanken att arbeta mer synligt efter den lokala problembilden med de resurser vi har.

Grannsamverkan
Kommunen och polisen kommer att erbjuda fler områden att starta upp
grannsamverkan. Det bygger på att minst 70 % av de boende i området vill ansluta sig till grannsamverkan och att någon tar sig an rollen som kontaktombud. De områden som kommer att erbjudas är de som tas fram genom statistik över de mest utsatta områdena.

Trygga fysiska platser
Kommunen ska skapa en ny e-tjänst där medborgarna kan lämna synpunkter som pågrund av sin fysiska miljö känns otrygg.

Uppföljning
Sker kontinuerligt i Hälsa- och Trygghetsrådet med rapportering till chef för
lokalpolisområdet samt kommunalråd. En skriftlig sammanställning görs senast på Hälsa- och trygghetsrådets för årets sista möte.

Bakgrund medborgarlöften Arvidsjaur

2020 har sett lite annorlunda ut på grund av den pandemi som blev så kännbar för oss alla under det gångna året. Tidigare år har en enkät funnits tillgänglig för medborgarna på kommunens hemsida, det har det gjort även i år.

För två år sedan besvarades den av 50 personer, i år har den besvarats av 188 personer, det känns väldigt bra.

Medarbetardialoger har genomförts inom både polisen och kommunen, där har vi lyft det som känns aktuellt. Polisen och kommunen har sett över de tidigare medborgarlöftena som genomförts och även sett över hur statistiken har sett ut. Efter en genomgång av de inkomna svaren på enkäten, medarbetardialogerna och annan bidragande information kan vi konstatera att det finns ett speciellt område som lyfts från flera håll, det är oron för att drabbas av bostadsinbrott.

Det vi kan se som en röd tråd är att man vill öka sin trygghetskänsla i kommunen. Sammanställningen visar att det finns flera saker som skulle kunna öka trygghetskänslan i kommunen. Det var tre områden som var återkommande från flera håll. Det ena var ett behov av fler poliser, att polisen ska vara mer närvarande och synlig. Men även att kommunen och polisen bör erbjuda utökning av fler grannsamverkansområden i kommunen. Fungerande belysning och att kommunens vegetation hålls efter i  ostadsområdena var ytterligare ett område som framkom för att öka tryggheten.