Avesta – medborgarlöften

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Den framtagna lägesbilden är en kombination av polisens, kommunens och medborgarnas kunskap om lokalsamhället.

Lokalpolisområde Falun har uppfyllt de medborgarlöften som tidigare slutits med Avesta kommun och nu fortsätter man med strukturerad samverkan med fokus på unga och droger.

Sedan tidigare har lokalpolisområde Falun slutit medborgarlöften med kommunen och uppfyllt de kriterier som ställts i dem. Fokus i båda löftena har handlat om narkotikaanvändning bland unga.

– För Avesta kommun gäller att vi har uppfyllt våra löften att starta upp en strukturerad samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF). Vi har kommit igång med det praktiska arbetet som tar sikte på tidiga samordnade brotts- och drogförebyggandeinsatser för unga, säger Thomas Nordström, kommunpolis i Avesta och Hedemora kommun.

Mandat och åtagande att samverka finns nu också inskrivet i de nya samverkansöverenskommelserna mellan polis och kommun.

I det lokala metodstödet för denna samverkan som håller på att färdigställas för respektive kommun står bland annat att lokalpolisområde Falun och Avesta kommun ser ett behov av att stärka samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid kring ungdomar i riskzonen för kriminalitet och/eller drogmissbruk. Tidiga och samordnade insatser är grundläggande i arbetet att förhindra en kriminell livsstil.

Ett beslut har också tagits i det lokala brottsförebyggande rådet (Brå) att en lokal samverkansmodell ska tas fram för just detta ändamål.

– En förutsättning för samverkan är utbyte av information och för att myndigheter ska kunna utbyta information krävs att det kan göras utan hinder av sekretess. En kärna i arbetet handlar därför om att inhämta ett sekretessbrytande samtycke från vårdnadshavarna, vilket möjliggör att en god samverkan kan ske, säger Thomas Nordström.

– Vi ser mycket positivt på det utökade samarbetet och arbetssättet vad gäller barn och unga. Våra barn och ungdomars välbefinnande och framtid är högst prioriterat och ett gemensamt ansvar. När goda krafter jobbar tillsammans på ett så strukturerat sätt ger det resultat och vi ser fram mot att tillsammans med Polisen ta nästa steg, säger Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande i Avesta kommun.