Bjuv – medborgarlöften

Medborgarlöfte Polisen och Bjuvs kommun 2020-2021.

Bakgrund

Polisen och Bjuvs kommun samverkar i syfte att långsiktigt arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Medborgarlöftet har funktionen Lokala Brås handlingsplan. Löftet är en del i det strategiska och långsiktiga brottsförebyggande arbetet.

Medborgarlöftet grundar sig i den lokala lägesbild som gemensamt tas fram av polis och kommun med stöd av medborgarundersökningar och övrig kunskap om kommunen. Den övergripande målsättningen är att erbjuda en trygg och säker kommun; trygg fysisk miljö, trygga uppväxtvillkor och trygghet genom livet.

Generellt sett är Bjuvs kommun en trygg och säker plats att bo och vistas i. I Trygghetsmätningen för 2019 ligger utsattheten för brott på en fortsatt låg nivå. Buskörning med olika typer av fordon ger dock upphov till otrygghet, likaså finns en upplevd otrygghet i att vistas ute sena kvällar och i att åka tåg eller buss.

Problemindex för kommunen ligger kvar på en fortsatt relativt hög nivå även om siffran 2019 (2.21) är klart lägre än åren 2018 och 2017 (2.46 resp. 2.53). Det placerar Bjuv i mitten av lokalpolisområde Klippans samlade problemindex (LPO Klippan 2.28. Åstorp 2.66, Svalöv 2.06, Perstorp 2,53, Klippan 1,91).

Utifrån den övergripande målsättningen har tre prioriterade fokusområden identifierats:

  • Narkotikahandel och bruk kopplat till kommunens ungdomar och vuxna.
  • Skadegörelse på kommunens fastigheter.
  • Trygghet i offentlig miljö.

Aktivitetsplanering för respektive fokusområde sker i arbetsgrupper beskrivna i kommunens handlingsplan för trygghetsarbete 2020-2021.

Medborgarlöftets period

Det gemensamma medborgarlöftet för Polisen och Bjuvs kommun kommer att sträcka sig över perioden 2020-01-01—2021-12-31. Medborgarlöftet är ett levande dokument och kan komma att förändras om omständigheterna så kräver.

1. Narkotikahandel och bruk kopplat till kommunens ungdomar och unga vuxna

Bjuvs kommun ligger sedan ett par år tillbaka på en förhöjd nivå gällande försäljning och bruk av narkotika. Händelser i kommunen där elever och skolområden förekommer i narkotikasammanhang gör att problematiken är prioriterad. Polisens och kommunens medarbetare noterar att allt yngre personer involveras. Arbetet mot narkotika ska vara levande inom samtliga verksamheter som jobbar med ungdomar. Problemet avser försäljning, bruk och attityder vilket skapar otrygghet för människor i kommunen.

Mål: Att minska narkotikarelaterade problem i kommunen. Antalet individer som involveras i bruk eller försäljning av narkotika ska minska, liksom dess påverkan i offentlig miljö.

2. Skadegörelse på kommunens fastigheter

Problemen med skadegörelse har ökat i kommunen de senaste åren. Skollokaler har varit extra utsatta. Både elever, personal och allmänhet som passerar en fastighet med trasigt yttre påverkas negativt, ger en känsla av att området inte är värt att vara rädd om, att det är otryggt.

Mål: Minska skadegörelsens omfattning och dess kostnader.

3. Trygghet i offentlig miljö

Kontakt med invånare och resultatet av enkätundersökningar visar att Bjuvs kommun behöver arbeta för att öka invånarnas trygghet i offentlig miljö. Trygga offentliga miljöer ökar våra invånares livskvalitet. Detta arbete ska sträva efter att involvera aktörer utanför kommunen och polisens egna verksamheter för att nå större effekt.

En del i det här arbetet är Lokalpolisområde Klippans arbete med trafiksituationen i kommunen.

Mål: Känslan av trygghet i offentlig miljö ska öka. Alla som önskar nyttja våra gemensamma platser, ta del av aktiviteter och kollektivtrafik ska känna sig trygga.

Nivån på trafikrelaterade problem ska sjunka,

I övrigt ska:

  • Kommunen jobba mot vanvårdade fastigheter primärt i centralorterna.
    Representanter från plan-och byggavdelningen, Söderåsens miljöförbund. Räddningstjänsten, trygghetssamordnare och polis samverkar.
  • Polisen och Bjuvs kommun skall gemensamt genomföra medborgardialoger med målsättning att få in information om trygghetsupplevelsen på specifika platser, skapa underlag för kommande prioriteringar.

• Polisens mobila poliskontor kommer finnas uppställd i Bjuvs kommun på platser det i förväg kommuniceras.

Caroline Sempert
Tf lokalpolisområdeschef
LPO Klippan

Mikael Henrysson
Kommunstyrelsens ordförande
Bjuvs kommun