Bollebygd – medborgarlöften

Polisen och Bollebygds kommun har sedan tidigare en samverkansöverenskommelse. Medborgarlöftet är ett komplement till samverkansöverenskommelsen och innebär konkreta aktiviteter i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Polisen och Bollebygds kommun har sedan tidigare en samverkansöverenskommelse. Medborgarlöftet är ett komplement till samverkansöverenskommelsen och innebär konkreta aktiviteter i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Fokus på drogförebyggande arbete

Under 2018 arbetade polisen och kommunen fram ett medborgarlöfte med fokus på att förebygga droganvändning bland unga. Medborgarlöftet förlängs till och med 2019-12-31, med reviderade åtgärder enligt nedan. Lokalpolisområde Borås och Bollebygds kommun lovar medborgarna att under 2019 tillsammans arbeta med fokus på att förebygga droganvändning bland ungdomar i Bollebygds kommun.

Lägesbild

Under hösten 2017 genomförde polisen tillsammans med Bollebygds kommun en medborgardialog.  Medborgardialogen riktade sig till ett antal så kallade fokusgrupper i samhället och var utformad som en webbaserad enkät. Av resultatet framkom att medborgarna i Bollebygds kommun känner en oro över de unga kommuninvånarnas inställning till droger.

Enligt senaste CAN-undersökningen (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) 2016 uppger 4 procent av ungdomarna i årskurs nio och 13 procent av ungdomarna i årskurs två på gymnasiet (skrivna i Bollebygds kommun) att man någon gång har provat narkotika. Genomsnittet är lägre i Bollebygds kommun jämfört med Västra Götaland.

För att öka medvetenheten kring droger och missbruk, hos nyckelpersoner som möter unga kommuninvånare, samt att förebygga och förhindra att unga kommuninvånare testar och fastnar i ett drogmissbruk lovar vi att:

Åtgärder Polisen:

 • Delta i en utbildningsinsats om droger, riktad till chefer i kommunen.
 • Tillsammans med kommunen anordna en trafiksäkerhetsdag på högstadiet. Visst fokus på trafiknykterhet.
 • Tillsammans med kommunen arbeta aktivt med ungdomar i riskzon, via styrgruppen och arbetsgruppen för SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid).
 • Vara delaktig i arbetet gällande de drogfria skolavslutningarna.
 • Initiera samverkan kring drogförebyggande arbete med kommunens representant för föreningslivet

Åtgärder Bollebygds kommun:

 • Anordna en utbildningsinsats om droger tillsammans med polisen, riktad till chefer i kommunen.
 • Tillsammans med polisen anordna en Trafiksäkerhetsdag på högstadiet. Visst fokus på trafiknykterhet.
 • Tillsammans med polisen arbeta aktivt med ungdomar i riskzon, via styrgruppen och arbetsgruppen för SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid).
 • Kommunen erbjuder drogfria alternativ via Schools out och ungdomsgården.  Kommunen samverkar med polisen kring drogförebyggande arbete riktat till föreningslivet.
 • Drogförebyggande insatser i skolan: Preventivt elevprogram (PEP) om tobak i årskurs 6. Spridda ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak)-aktiviteter i åk 7, 8 och 9.
 • Föräldraskapsstöd: kommunen erbjuder kurser i Active Parenting (aktivt föräldraskap).
 • Samarbete med Länsstyrelsen; stoppa langningen och hejdå alkoholskador.

Välkommen att höra av dig till:
Karin Mårdh Stavåsen
Kommunpolis