Borlänge – medborgarlöften

Borlänge kommun och lokalpolisområde Borlänge har kommit överens om ett medborgarlöfte för år 2022. Löftet kan komma att förlängas för år 2023.

I Borlänge finns ett bostadsområde som av Polisens Nationella Operativa Avdelning NOA beskrivs som ett riskområde. Det innebär bland annat att området har låg socioekonomisk status och att det finns en kriminell påverkan på lokalsamhället. Problematiken når inte upp till nivån för ett särskilt utsatt område, men är allvarligare än i ett utsatt område. Målet på längre sikt är att kommunen inte ska ha något område på NOA:s lista över utsatta områden.

Medborgarlöftet ska bidra till att öka samhällets legitimitet genom att öka den kollektiva förmågan i kommunens bostadsområden. Målet är dels att stärka förtroendet för polisen och de kommunala aktörer som finns till för medborgarna, dels att bidra till en samhällsinformation. De åtgärder som föreslås i medborgarlöftet kommer i första hand att styras till områden där behovet påtalas av de boende. I Västra området, där Tjärna Ängar ingår, har boende påtalat ett sådant behov.

Situationen idag

Det har framgått under förberedelsearbetet att förtroendet för samhället inte är så starkt som vore önskvärt. Inte alla Borlängebor har vetskap om vilka roller samhällets olika aktörer har eller hur samhället fungerar. Det finns delvis en uppfattning om att samhällets aktörer talar om men inte med de boende.

Det här ska vi göra

  • Polisen ska ge rådgivning till de boende i syfte att öka kunskapen om samhället, stärka individers egenförmåga och därigenom även stärka den upplevda tryggheten.
  • Borlänge kommun ska föra regelbundet återkommande dialoger med boende i Borlänges Västra område. Representanter för olika kommunala verksamheter ska delta i dialogerna. Syftet är att genom dialogen mellan Borlängebor och representanter för kommunkoncernen skapa förutsättningar för ökad förståelse och kunskap om de boendes situation och kommunkoncernens uppdrag och möjligheter. 

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

  • Att genom kontakterna skapa ett förtroende i syfte att öka de boendes vilja att ta kontakt med samhällets aktörer och ställa frågor utifrån olika problem eller situationer de boende upplever. Ett exempel kan vara att initiera Grannsamverkan om boende i ett kvarter upplever otrygghet. Ett annat kan vara dialog om upplevd eller faktisk brottslighet.
  • Att genom dialog skapa kunskapsunderlag för beslut om kommunal närvaro och service i Västra området och öka förståelsen mellan de boende och kommunkoncernens aktörer.
  • Att därigenom ge de boende kraft att använda sin egen förmåga att hantera olika situationer. Vi vill stärka den kollektiva och egna förmågan.
  • Att ge en grundläggande samhällsinformation, t.ex. om polisens roll i samhället och hur rättskedjan fungerar i den svenska demokratin.
  • Att genom detta arbete på sikt kunna uppleva ett ökat förtroendet för kommunkoncernens aktörer och polisen.

Hur utvärderas arbetet?

Vid utskottet för social hållbarhet (BRÅ) i Borlänge kommun och polisens ledningsgrupp redovisas fortlöpande hur arbetet fortskrider.
Polisregion Bergslagen har tillsammans med Örebro Universitet initierat ett projekt där Borlänge kommun inbjuds att delta. Projektet pågår under perioden 2022-2025 och innebär bl a att trygghetsundersökningar genomförs på områdesnivå. Genom medverkan i projektet ges goda möjligheter att under en längre period följa utvecklingen beträffande Borlängebornas känsla av trygghet.

Integritet

Respekt för den enskildes integritet kommer att genomsyra arbetet, eftersom medborgarlöftet innebär att förtroliga möten kan komma att ske. Det kan handla om rådgivning som berör individen i konkreta situationer. Individen ska då kunna känna ett förtroende i mötet.