Dals-Ed – medborgarlöften

Medborgarlöftet visa konkreta aktiviteter som Dals-Eds kommun och Polisen skall utföra i syfte att öka tryggheten och säkerheten i kommunen.Dessa löften utgår från resultaten av den medborgardialog som Dals-Eds kommun och polisen genomfört under hösten 2020.

Dals-Eds kommun och Polisen kommer under 2021 arbeta för att öka att den upplevda tryggheten inom Dals-Eds kommun. Detta skall göras genom nedan redovisade aktiviteter.

Under 2021 ska arbete fortsättningsvis göras för att implementera organisation och metod för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i samverkan med polisen.

Polismyndighetens åtaganden:

 • Polisen skall bidra till att minska antalet döda och allvarligt skadade i vägtrafikmiljön.
 • Polisens arbete i vägtrafikmiljön ska uppdaga även annan brottslighet än den som är trafikrelaterad.
 • Polisens arbete i vägtrafikmiljön ska stödja trygghetsmålen utifrån lokala
  problembilder.
 • Polisens arbete skall stödja trygghetsmålen utifrån lokal lägesbild.

Polismyndigheten i samverkan med kommunen:
Polisen och kommunen ska gemensamt bedriva brottsförebyggande åtgärder genom att:

 • Arbeta för en starkare samverkan inom och utom kommunen i syfte att ha en
  förbättrad och kontinuerlig lägesbild i kopplat till brott och otrygghet.
 • Kontinuerligt arbeta med trygghetsskapande åtgärder utifrån de synpunkter som
  inkommit från allmänheten.
 • Fortsätta göra en översyn över otrygga platser inom kommunen, samt om möjligt
  åtgärda dessa.
 • Fortsätta jobba med Grannsamverkan - utöka/stärka arbetet ytterligare.
 • Fortsätta att Informera om/motivera medborgarna till användande av DNA-märkning

Följ med i hur det går

De aktiviteter och resultatet av det arbete som bedrivs inom respektive område sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen rutinmässigt varje år.

Välkommen att höra av dig!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Dals-Ed är du välkommen att höra av dig till:

Peter Torstensson
Kommunpolis
010-565 21 18