Sök
Stäng Meny

Eskilstuna – medborgarlöften

Polisen tillsammans med Eskilstuna kommun ska verka för att göra Eskilstuna till en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i.

Medborgarlöfte Eskilstuna 2022-2023

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Eskilstuna kommun. Medborgarlöftet syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Förebyggande och trygghetsskapande

Polisen och Eskilstuna kommun lovar att:

 • göra sitt yttersta för att skydda unga i Eskilstuna från narkotika. Fokus ska ligga på förebyggande arbete, tidig upptäckt och förstärkt stöd. Polisen i samverkan med skolan ska genomföra förebyggande narkotikasök med hund i skolmiljö.
 • genom utbildning och information till vuxna som i sin verksamhet/i sitt arbete möter barn och unga, höja kunskapen om brottsförebyggande arbete och förebyggande arbete mot narkotika.
 • fortsätta att fördjupa samarbetet inom SSPF (samverkansmodell mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid).
 • eftersträva att vid varje möjligt tillfälle arbeta förtroende- och kontaktskapande med medborgarna i Eskilstuna kommun. Genom ökad synlighet och ökad närvaro bidra till ökad trygghet.

Trygg trafikmiljö 

Polisen och Eskilstuna kommun lovar att:

 • genomföra minst fyra särskilda trafik- och informationsinsatser riktade till cyklister och gångtrafikanter med fokus på skola. Inriktning under våren är trafikregler och cykelhjälm. Inriktning under hösten är belysning och reflexer.
 • vid minst fyra tillfällen genomföra särskilda trafikinsatser utöver det dagliga trafiksäkerhetsarbetet. Insatserna inriktas mot trimmade mopeder samt EPA/A-traktorer utanför skolor.
Uppföljning Medborgarlöfte Eskilstuna kommun 2022 (pdf, 173 kB)

Medborgarlöfte Eskilstuna 2021

Polismyndigheten lovar att under 2021

 • Att bekämpa narkotikabrottlighet genom att ingripa mot de lokala kriminella nätverk som finns i Eskilstuna kommun, med fokus på droghantering på offentlig plats.  Arbetet kommer att utföras i Polisens dagliga operativa arbete men även som riktade insatser, med särskilt avdelad resurs. Antalet upptäckta/anmälda narkotikabrott ska öka, vilket är en indikator på den prioritering som Polisen avser göra under året.
 • Att genomföra minst 200 trafikontroller i de prioriterade stadsdelarna i syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten, samt bidra till ökad polisiär synlighet och närvaro i de prioriterade stadsdelarna.
 • Att genomföra minst fyra trafikkontroller särskilt inriktade mot mopeder och mopedförare, i de prioriterade stadsdelarna.
 • Att aktivt informera medborgarna om de aktiviteter som genomförs, kopplade till medborgarlöftet, genom att lägga ut information på Polisen Eskilstunas sociala medier. Målet är att vi ska skapa minst 120 inlägg under året. Syftet är att hålla medborgarna informerade om Polisens arbete, öka tryggheten och förtroendet för Polisens arbete.
 • Att Eskilstuna kommun och Polisen genomför minst tre medborgarmöten i de prioriterade stadsdelarna (alternativt på digitala plattformar) under året i syfte att i dialog med medborgarna dela lägesbilder och öka det kollektiva förtroendet mellan myndigheterna och medborgarna.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

 • Polisen, tillsammans med kommunen, ska med ökad samverkan utgöra en större brottsförebyggande och trygghetsskapande kraft och göra Eskilstuna till en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i.

Uppföljning Eskilstuna kommun tertial 1-3 2021 (pdf, 656 kB)