Eskilstuna – medborgarlöften

Polisen och Eskilstuna kommun ska med ökad samverkan utgöra en större brottsförebyggande, trygghetsskapande kraft och göra Eskilstuna till en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i.

Medborgarlöfte 2021

Medborgarlöfte är en del av samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Eskilstuna kommun. Medborgarlöftet handlar om det långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Situationen idag

Den lokala problembilden har tagits fram genom orsaksanalysarbetet i samverkansöverenskommelseprocessen, gemensamt lägesbildsarbete polis och kommun, genom arbetet med effektiv samordning för trygghet (EST) och erfarenheter från respektive verksamhet.

Narkotikabruk och försäljning av narkotika är ett identifierat problem i kommunen som också får konsekvenser i form av andra brott och ökad otrygghet i det offentliga rummet. Medborgarna vill ha en närvarande polis med hög synlighet.

Idag är samverkan mellan Polisen och Eskilstuna kommun etablerad genom olika nätverk och forum. Många aktiviteter genomförs i vardagen och rutinmässigt som berör de problem som påverkar medborgarnas känsla av trygghet.

Det ska vi göra 

Polismyndigheten lovar att under 2021

  • Att bekämpa narkotikabrottlighet genom att ingripa mot de lokala kriminella nätverk som finns i Eskilstuna kommun, med fokus på droghantering på offentlig plats.  Arbetet kommer att utföras i Polisens dagliga operativa arbete men även som riktade insatser, med särskilt avdelad resurs. Antalet upptäckta/anmälda narkotikabrott ska öka, vilket är en indikator på den prioritering som Polisen avser göra under året.
  • Att genomföra minst 200 trafikontroller i de prioriterade stadsdelarna i syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten, samt bidra till ökad polisiär synlighet och närvaro i de prioriterade stadsdelarna.
  • Att genomföra minst fyra trafikkontroller särskilt inriktade mot mopeder och mopedförare, i de prioriterade stadsdelarna.
  • Att aktivt informera medborgarna om de aktiviteter som genomförs, kopplade till medborgarlöftet, genom att lägga ut information på Polisen Eskilstunas sociala medier. Målet är att vi ska skapa minst 120 inlägg under året. Syftet är att hålla medborgarna informerade om Polisens arbete, öka tryggheten och förtroendet för Polisens arbete.
  • Att Eskilstuna kommun och Polisen genomför minst tre medborgarmöten i de prioriterade stadsdelarna (alternativt på digitala plattformar) under året i syfte att i dialog med medborgarna dela lägesbilder och öka det kollektiva förtroendet mellan myndigheterna och medborgarna.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen, tillsammans med kommunen, ska med ökad samverkan utgöra en större brottsförebyggande och trygghetsskapande kraft och göra Eskilstuna till en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i.

Följ med i hur det går

Medborgarlöftet ska följas upp tertialvis med intern redovisning i maj och september 2021 samt slutredovisas i januari 2022. Det löpande arbetet kan följas på polisens sociala medier och hemsida.

Uppföljning Eskilstuna kommun tertial 1-3 2020.pdf

Uppföljning Eskilstuna kommun tertial 1-3  2019.pdf

Uppföljning Eskilstuna kommun tertial 1-3  2018.pdf

Medborgarlöfte 2020

Polismyndigheten och Eskilstuna kommun lovar att de prioriterade områdena ska bli tryggare stadsdelar att bo och leva i.

Det ska vi göra 
Polismyndigheten och Eskilstuna kommun lovar att under 2020

Polisen lovar:

  • Att bekämpa narkotikabrottslighet genom att ingripa mot de lokala kriminella nätverk som finns i Eskilstuna kommun, med fokus på droghantering på offentlig plats. Arbetet kommer att utföras i Polisens dagliga operativa arbete men även som riktade insatser, med särskilt avdelad resurs. Antalet upptäckta/anmälda narkotikabrott ska öka, vilket är en indikator på den prioritering som Polisen avser göra under året.
  • Att genomföra minst 200 trafikkontroller i de prioriterade stadsdelarna i syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten, samt bidra till ökad polisiär synlighet och närvaro i de prioriterade stadsdelarna.
  • Att genomföra minst fyra trafikkontroller särskilt inriktade mot mopeder och mopedförare, i de prioriterade stadsdelarna.
  • Att aktivt informera medborgarna om de aktiviteter som genomförs, kopplade till medborgarlöftet, genom att lägga ut information på Polisen Eskilstunas sociala medier. Målet är att vi ska skapa minst 120 inlägg under året. Syftet är att hålla medborgarna informerade om Polisens arbete, öka tryggheten och förtroendet för Polisens arbete.
  • Att Eskilstuna kommun och Polisen genomför minst tre medborgarmöten i de prioriterade stadsdelarna under året i syfte att i dialog med medborgarna dela lägesbilder och öka det kollektiva förtroendet mellan myndigheterna och medborgarna.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Polisen, tillsammans med kommunen, ska med ökad samverkan utgöra en större brottsförebyggande och trygghetsskapande kraft och göra Eskilstuna till en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i.

Följ med i hur det går!
Medborgarlöftet skall följas upp tertialvis med intern redovisning i maj och september 2020 samt slutredovisas i januari 2021. Det löpande arbetet kan följas på polisens och kommunens sociala medier och hemsidor.