Uppföljning av medborgarlöfte 2021 - Essunga

Trafik

Under 2021 har polisen utfört minst 42 fasta trafikkontroller i Essunga kommun. Detta utöver de kontroller som sker löpande då vi rör oss i trafiken. Vi har i huvudsak inriktat oss på att upprätta kontroller på platser utifrån allmänhetens önskemål.

Övervakningen av trafiken har bl.a. lett till följande:

  • 100 ordningsförelägganden har utfärdats. D.v.s. böter som polisen skriver direkt på plats. 69 av dessa har gällt för höga hastigheter.
  • Vid 17 tillfällen har polisen rapporterat personer för olovlig eller grov olovlig körning. D.v.s. personer som kör utan körkort.
  • 19 fall av rattfyllerier har rapporterats. Av dessa har 12 handlat om narkotikapåverkade förare och 7 om förare som druckit alkohol.
  • Utöver detta har polisen skrivit 50 övriga anmälningar om diverse andra
    trafikbrott.

Samverkan med kommun, skola och fritid angående droger och att tidigt upptäcka missbruk hos ungdomar

Polisen har under året haft tät kontakt med kommunen gällande samverkan kring frågorna ovan. En viktig del i detta är de kontinuerliga samverkansmöten som kallas EEST. Där görs korta avstämningar om nuläget i kommunen och då indikationer om narkotikamissbruk finns kan detta direkt följas upp.

Besöken i skolmiljön har tyvärr delvis hindrats av pandemin. Ett 10-tal spontanbesök har ändå genomförts på skolor och fritidsgård. Polisen har även varit i alla klasser i årskurs 8 och 9 och pratat lag och rätt.

Polisen har genomfört 4 orossamtal med ungdomar under året där det funnits en oro för drogmissbruk. Totalt har 64 anmälningar om narkotikabrott gjorts under året. 27 fall av eget bruk, 24 fall av innehav samt 13 fall av överlåtelse. Endast 2 av de 64 fallen av narkotikabrott gäller ungdomar under 18 år. Den stora merparten har gällt ungdomar i åldrarna 18-25 år.

Totalt sett har inflödet om tips och indikationer om drogmissbruk hos ungdomar under 18 varit låt vilket måste ses som positivt.

Grannsamverkan

Under året har polisen fortsatt med att skicka ut information till de olika grannsamverkansgrupper som finns i kommunen. Inga fysiska uppstartsmöten för grannsamverkan har genomförts och detta är bl.a. p.g.a. av pandemin. Ambitionen är att genomföra ett sådant möte i kommunen snarast möjligt under 2022.

Tätortsvandringar

Polisen har deltagit vid 4 uppföljningsmöten till tätortsvandringar under året. Dessa har genomförts i Essunga, Främmestad, Barne-Åsaka samt Fåglum. Här har polisen kortfattat redovisat nuläget i kommunen och även tagit emot funderingar och tips från allmänheten. Vid ca 25 tillfällen har polisen även genomfört fotpatrull i Nossebro. Detta för att både synas och prata med allmänheten.

Kristoffer Hjelm
Kommunpolis, Vara-Essunga-Grästorp