Uppföljning av medborgarlöfte 2022

Polisen ska genomföra riktad trafikövervakning med fokus på hastighet, livsstilskriminella och påverkade förare på platser som upplevs som mindre trygga eller som är särskilt brottsutsatta.

Under 2022 har polisen utfört minst 30 fasta trafikkontroller i Essunga kommun. Detta utöver de kontroller som sker löpande då vi rör oss i trafiken. Vi har i huvudsak inriktat oss på att upprätta kontroller på platser utifrån allmänhetens önskemål.

Övervakningen av trafiken har bl.a. lett till följande:

  • 36 ordningsförelägganden har utfärdats. D.v.s. böter som polisen skriver direkt på plats. 21 av dessa har gällt för höga hastigheter.
  • Vid 5 tillfällen har polisen rapporterat personer för olovlig eller grov olovlig körning. D.v.s. personer som kör utan körkort
  • 8 fall av rattfyllerier har rapporterats. Av dessa har 5 st. handlat om narkotikapåverkade förare och 3 st. om förare som druckit alkohol.
  • Utöver detta har polisen skrivit 19 övriga anmälningar om diverse andra
    trafikbrott.

Polisen ska ha täta kontakter med skola, fritid och socialtjänst för att tidigt upptäcka bruk av droger bland ungdomar. Spontanbesök och närvaro i dessa miljöer ska utföras.

Polisen har under året haft tät kontakt med kommunen gällande samverkan kring frågorna ovan. En viktig del i detta är de kontinuerliga samverkansmöten som kallas EEST. Där görs korta avstämningar om nuläget i kommunen och då indikationer om narkotikamissbruk finns kan detta direkt följas upp. 

Ett 20-tal spontanbesök i kommunens skolor har genomförts. Polisen har även på förekommen anledning gjort besök i vissa klasser utifrån aktuella problembilder.

Polisen har genomfört några orossamtal med ungdomar under året där det funnits en oro för drogmissbruk. Lyckligtvis har dock inflödet av tips gällande ungdomar och narkotika varit mycket lågt. Även om det alltid finns mörkertal ger det sannolikt ändå en bild av verkligheten. Totalt har 17 anmälningar om narkotikabrott gjorts under året. 10 fall av eget bruk, 6 fall av innehav och 1 fall av överlåtelse. Inget av ärendena gäller ungdomar under 18 år. 6 ärenden gäller personer mellan 18 och 25 år. Övriga misstänkta har varit äldre.

Polisen ska genomföra besök och bl.a. prata om lag och rätt i alla klasser i årskurs 7.

Under året har polisbesök genomförts i alla klasser i årskurs 7. Vid denna timma har polisen svarat på elevernas frågor samt informerat om ämnen kopplat till lag och rätt.

Polisen ska informera och aktivt medverka vid uppstart av Grannsamverkan.

Under året har polisen fortsatt med att skicka ut information till de olika grannsamverkansgrupper som finns i kommunen. Det har genomförts flera uppstartsmöten gällande grannsamverkan dit kommunens invånare har varit inbjudna. Detta har resulterat i att några nya grupper har kommit igång samt att vi har fått liv i ett par grupper som legat nere.

Tätortsvandringar/dialogmöten

Under året har en digital medborgardialog genomförts i kommunen. Detta med fokus på invånarnas upplevda känsla av trygghet. Vid ca 50 tillfällen har polis varit på plats och pratat med medborgarna genom bl.a. fotpatrullering.

Kristoffer Hjelm
Kommunpolis, Vara-Essunga-Grästorp