Falkenberg – medborgarlöften

Medborgarlöftet ses som en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan Falkenbergs kommun, Region Halland lokal nämnd Falkenberg och lokalpolisområde Falkenberg. Löftet beskrivs ibland som samverkansöverenskommelsens publika del.

Inledning

Detta är ett åtagande gentemot invånarna i Falkenbergs kommun och utgörs av ett antal konkreta aktiviteter under 2022.

Medborgarlöftet ses som en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan Falkenbergs kommun, Region Halland lokal nämnd Falkenberg och lokalpolisområde Falkenberg. Löftet beskrivs ibland som samverkansöverenskommelsens publika del.

Medborgarlöftet består av konkreta och tidsatta aktiviteter som tar sin utgångspunkt i vår gemensamma lägesbild. Det finns också en koppling till våra tre övergripande mål;

 • minska brottsligheten
 • öka tryggheten
 • skapa förutsättningar för hållbara levnadsvillkor

Syfte

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga. Arbetet syftar till att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Gemensam lägesbild

Under 2020 tog samverkansöverenskommelsens ingående parter fram varsin lägesbild utifrån respektive verksamhetsområde. Varje part har identifierat ett antal områden där samverkan oss emellan krävs för att få optimal utväxling på insatserna. Det rör sig om problembilder som bland annat kan betraktas som komplexa och kan kopplas till de övergripande målen i samverkansöverenskommelsen.

Samtliga problemområden sammanfogades till en gemensam lägesbild där vi kunde se att två fokusområden utkristalliserades:

 • Socialt utsatta bostadsområden
 • Unga och unga vuxna i riskzon

Utvalda delar orsaksanalyserades utifrån kriminologiska teorier varvid evidensbaserade metoder och förhållningssätt kartlades.

Trygghetsenkät

En del av den gemensamma lägesbilden utgörs av trygghetsenkäten. Det som framkommer i trygghetsenkäten ska ges särskild tyngd vid framtagandet av medborgarlöftet.

Under 2021 togs en gemensam enkät fram för första gången. Glädjande nog möttes den av ett stort engagemang från kommuninvånarna - över 1000 personer valde att svara på ett tiotal frågor kring trygghet.

Majoriteten av invånarna känner sig trygga i sin bostad, i sitt närområde och i kommunen som helhet. Trygghetsskapande faktorer som nämndes bland svaren var belysning, lås och larm, goda grannar och god ordning. Medias rapportering anges som en faktor som påverkar hur trygg man känner sig.

De brott som respondenterna är mest oroliga för att drabbas direkt eller indirekt av är, i fallande ordning, misshandel, stöld och sexualbrott. Det som anges som mest angeläget att polis, kommun och region ska göra för att öka tryggheten är ökad polisiär synlighet, att satsa på kameraövervakning, arbeta brotts- och drogförebyggande samt arbeta kontaktskapande och relationsbyggande. På frågan om vad medborgaren själv kan göra för att öka tryggheten nämndes att larma 112, att vara en god förebild samt att våga fråga/säga ifrån, men också att vara en engagerad vuxen i närområdet.

Aktiviteter

Aktiviteter på ett medborgarlöfte ska vara konkreta, tidsatta och ta sin utgångspunkt i den lokala lägesbilden. Vid uppföljningen konstateras om aktiviteten är genomförd eller inte. Det som lovas är en aktivitet – inte en effekt. Till varje aktivitet är det dock knutet en önskvärd effekt, vilken är målet med att genomföra aktiviteten.

Samverkansöverenskommelsens parter har samverkat kring aktiviteterna, men där en av parterna oftast har varit drivande (omnämns först i nedan parenteser). Följande aktiviteter utgör 2022 års medborgarlöfte.

 • MBU-utbildning riktad till ungdomar i åldern 15-20 år. MBU står för Människan Bakom Uniformen. En (1) omgång under hösten 2022. (Region Halland, kommunen, polisen)
 • Operation Härkontakt. Riktad närvaro i Falkenbergs kommuns inland med mobilt poliskontor och cyklar. 10 tillfällen. (Polisen)
 • Utöka verksamheten TSI till fler grundskolor i kommunen. TSI står för tidiga samordnade insatser och är ett extra stöd för barn i yngre skolåldern och deras föräldrar. (kommunen)
 • Ge alla elever i åk 4-9 i Falkenbergs kommuns grundskolor tillgång till hjälp och stöd i skolarbetet efter skoltid genom den digitala tjänsten Frigga. (kommunen)
 • Genomföra ett dialogtillfälle för att samtala kring begreppet tillit och hur den på olika sätt kan stärkas i förhållande till samhälle och myndigheter. (Region Halland, kommunen)
 • Erbjuda möjligheter för barn och unga att delta på kostnadsfria prova-på-aktiviteter som kommer att förläggas på olika platser i kommunen. (kommunen, Region Halland i samarbete med föreningslivet Falkenberg samt RF-SISU Halland)

Önskvärda effekter

 • Målet med MBU-utbildningen är att öka ungdomars delaktighet och öka förståelsen mellan ungdomarna och personal inom de samhällsstödjande yrkena.
 • Målet med Operation Härkontakt är att tillmötesgå det i medborgardialogen starkt uttryckta behovet av ökad synlighet/närvaro av polis. I detta fall utanför centralorten.
 • Målet med TSI är att sätta in tidiga och samordnade insatser i form av stöd till barn i yngre skolåldern och deras föräldrar, eftersom en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för ett barn. Ett långsiktigt mål med TSI är att ett ökat antal barn ska gå ut grundskolan med behörighet till gymnasieskolan, då detta är en viktig skyddsfaktor för att det ska gå bra senare i livet.
 • Målet med Frigga är att öka tillgängligheten till stöd i lärandet för eleverna och ge dem ökad möjlighet till service i sin utbildning genom större rumslig och tidsmässig flexibilitet.  Frigga är ett tryggt och slutet digitalt rum där alla parter är kända och där eleven möter kompetent personal från skolans verksamhet.
 • Målet med dialog kring tillit är att vidga perspektiven och tillsammans hitta möjliga sätt att stärka tilliten ytterligare i samhället för att öka tryggheten.
 • Målet med kostnadsfria prova-på-aktiviteter är att sprida information om, och inspirera till deltagande i någon för den unge passande förening. Detta för att engagera barn och unga i positiva utvecklande sammanhang och stärka föreningsaktiviteten.

 Uppföljning

Aktiviteterna kommer att följas upp av samverkansöverenskommelsens parter vid årets slut. Återkoppling kring enskilda aktiviteters utfall ges löpande via respektive parts kommunikationskanaler.

Trygghetsenkät 2021

Sammanställning av resultat från trygghetsenkät

Stort engagemang från kommuninvånarna i den första trygghetsmätning som Falkenbergs kommun, Lokalpolisområde Falkenberg och Lokal nämnd Falkenberg Region Halland, genomfört. Över 1000 personer valde att svara på trygghetsundersökningen. Majoriteten av invånarna känner sig trygga i sin bostad, i sitt närområde och i kommunen som helhet.

Det är första gången som denna mätning görs av parterna tillsammans. Det ska bli intressant att följa trenden över tid och göra jämförande analyser. Samverkande aktörer arbetar målmedvetet och kommer fortsätta arbeta med åtgärder för att öka tryggheten. Vi jobbar långsiktigt tillsammans för att öka tryggheten i Falkenberg genom att arbeta relationsskapande, skapa meningsfull fritid för barn och unga, få fler vuxna att finnas på stan, använda kameraövervakning på utvalda ställen, arbeta med ansvarsfull alkoholservering, tillsätta områdespoliser, för att nämna några trygghetsskapande åtgärder.

Sammanfattning av resultat trygghetsenkät

Kontakt Falkenberg

Anneli Svensson, kommunpolis
010-566 00 25
anneli.svensson@polisen.se

Falkenbergs kommun ingår i polisområde Halland.