Falkenberg – medborgarlöften

Medborgarlöftet ses som en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan Falkenbergs kommun, Region Halland lokal nämnd Falkenberg och lokalpolisområde Falkenberg. Löftet beskrivs ibland som samverkansöverenskommelsens publika del.

Enkät om tryggheten i Falkenbergs kommun

Nu har du som bor eller vistas i Falkenbergs kommun chans att stärka arbetet med att öka tryggheten, minska brottsligheten och förbättra levnadsvillkoren i vår kommun. Enkäten genomförs under september månad och tar ca 5 minuter att fylla i.

Till enkäten

Detta är ett åtagande gentemot invånarna i Falkenbergs kommun och utgörs av ett antal konkreta aktiviteter under 2021.

Medborgarlöftet består av konkreta och tidsatta aktiviteter som tar sin utgångspunkt i vår gemensamma lägesbild. Det finns också en koppling till våra tre övergripande mål;

 • minska brottsligheten
 • öka tryggheten
 • skapa förutsättningar för hållbara levnadsvillkor

Syfte

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga. Arbetet syftar till att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Gemensam lägesbild

Under 2020 har samverkansöverenskommelsens ingående parter tagit fram varsin lägesbild utifrån respektive verksamhetsområde. Varje part har identifierat ett antal områden där samverkan oss emellan krävs för att få optimal utväxling på insatserna. Det rör sig om problembilder som bland annat kan betraktas som komplexa och kan kopplas till de övergripande målen i samverkansöverenskommelsen.

Samtliga problemområden sammanfogades till en gemensam lägesbild där vi kunde se att två fokusområden utkristalliserades:

 • Socialt utsatta bostadsområden
 • Unga och unga vuxna i riskzon

Utvalda delar orsaksanalyserades utifrån kriminologiska teorier varvid evidensbaserade metoder och förhållningssätt kartlades.

Resultat av medarbetardialog och medborgarenkät samt den pågående pandemin har vägts in i arbetet.

Arbetet har löpande stämts av med styrgruppen under 2020 där avgränsningar och arbetets riktning har bedömts.

Aktiviteter

Samverkansöverenskommelsens parter har samverkat kring aktiviteterna, men där en av parterna oftast har varit drivande. Följande aktiviteter utgör 2021 års medborgarlöfte.

 • MBU-utbildning riktad till ungdomar i åldern 15-20 år. MBU står för Människan Bakom Uniformen. En (1) omgång under hösten 2021. (Region Halland, kommunen, polisen)
 • Operation Härkontakt. Riktad närvaro i Falkenbergs kommuns inland med mobilt poliskontor och cyklar. 10 tillfällen. (Polisen)
 • Utveckla systematisk metod för myndighetssamverkan med fokus på olovliga boendeformer. (Polisen, kommunen)
 • Genomföra utbildningen “Våga fråga” som öppnar upp för samtal runt psykisk ohälsa och tar upp fakta och myter om självmord samt hur du som medmänniska kan stötta och prata om svåra frågor. 4 digitala tillfällen. (Lokal nämnd Falkenberg Region Halland)
 • Starta verksamhet utifrån metoden SSPF. SSPF står för Skola Socialtjänst Polis Fritid. (kommunen, polisen)
 • Flygande inspektion av lätta fordon. 100 kontroller. (Polisen)

Önskvärda effekter

 • Målet med MBU-utbildningen är att öka ungdomars delaktighet och öka förståelsen mellan ungdomarna och personal inom de samhällsstödjande yrkena.
 • Målet med Operation Härkontakt är att tillmötesgå det i medborgardialogen starkt uttryckta behovet av ökad synlighet/närvaro av polis. I detta fall utanför centralorten.
 • Målet med arbetet kring olovliga boendeformer är att skapa en rättvisare bostadshyresmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor. Ett annat mål är att upptäcka och beivra välfärdsbrottslighet.
 • Målet med utbildningstillfällena “Våga fråga” är att öka kunskapen och minska stigmatiseringen kopplad till psykisk ohälsa. Vidare att öppna upp för samtal kring psykisk ohälsa och hur vi kan förebygga självmord.
 • Målet med SSPF är att ytterligare systematisera samverkan kring barn och unga i riskzon för att ungdomar inte ska hamna i kriminalitet eller drogmissbruk.
 • Flygande inspektion är ett samlingsnamn för tekniska kontroller av fordon i trafik, som utförs av polis och/eller bilinspektör. Med lätta fordon avses lätt lastbil, personbil, motorcykel, moped och A-traktor. Målet är att öka trafiksäkerheten samt tillgodose, i medborgardialoger, tydligt uttryckta önskemål om trafikrelaterade åtgärder av den lokala polisen.

Uppföljning

Aktiviteterna kommer att följas upp av samverkansöverenskommelsens parter vid årets slut. Återkoppling kring enskilda aktiviteters utfall ges löpande via respektive parts kommunikationskanaler.

Kontakt Falkenberg

Anneli Svensson, kommunpolis
010-566 00 25
anneli.svensson@polisen.se

Falkenbergs kommun ingår i polisområde Halland.