Falun – medborgarlöften

Polis och kommun utlovar aktiviteter för att öka tryggheten i Falu kommun. I kartläggningar och ett antal medborgardialoger under vintern/våren 2016 har en tydlig problembild i Falun framkommit vad gäller en ökning av narkotika bland Faluns unga.

Det har också påvisats en upplevd otrygghet i Falu centrum kvälls- och nattetid som polisen och kommunen vill göra något åt. Medborgarlöftet har formulerats i samarbete mellan polisen och kommunen och genom dialog med medborgarna. Detta för att löftena ska handla om lokala problem och kännas relevanta.

Problembild

I dialoger och kartläggningar har en tydlig problembild i Falun framkommit vad gäller en ökning av narkotika bland Faluns unga.
Av medborgardialogema framkom också en önskan om mer frekvent patrullerande polis i Falu centrum och då framförallt fotpatrullerande. Detta gäller både dag-, kvälls- som nattetid. Under dagtid mest för att öka den upplevda tryggheten, men också för att det ger möjlighet till direktkontakt mellan polis och medborgare. Under kvälls- och nattetid är det mer den faktiska tryggheten som avses.

Den reella otryggheten består till större delen av alkohol- och drogpåverkade ungdomar som främst under kvälls- och nattetid gör sig skyldiga till skadegörelse och andra grövre brott. Genom en högre grad av polisiär närvaro och andra kommunala åtgärder under frekvent tid är både polis och kommun säkra på att otryggheten, som kommunens innevånare känner, ska minska.

Nästa medborgarlöfte

Det finns en gemensam (polis/kommun) lägesbild som talar för att vi långsiktigt tillsammans bör öka det brottsförebyggande arbetet mot narkotika bland unga. I arbetet med att ta fram nästa medborgarlöfte i Falun som påbörjas vid årsskiftet 2016-2017, kommer målsättningen därför att både från kommunens och polisens sida vara att ytterligare tydligt stärka det brottsförebyggande arbetet riktat mot unga.

Polisen lovar att:

 • Öka synlig patrullering i centrala Falun med särskild inriktning mot unga och delta i andra trygghetsskapande åtgärder tillsammans med kommunen.
 • Polisen medverkar i nedanstående handlingsplan för tidig upptäckt av missbruk bland unga.

Kommunen lovar att:

 • Initiera trygghetsskapande åtgärder framförallt riktat mot Faluns unga samt även andra trygghetsskapande åtgärder för alla Faluns invånare, exempelvis trygghetsvandringar samt trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön. Påbörja arbetet med att skapa en kommunal uppsökande ungdomsverksamhet.
 • Kommunen ska tillsammans med berörda parter ta fram en handlingsplan för tidig upptäckt av missbruk bland unga.

Effekt

 • Genom en ökad närvaro komma närmare ungdomarna och öka tillgängligheten till polis på platser där unga befinner sig.
 • En ökad trygghet för unga genom den ökade närvaron.
 • En ökad trygghet för unga och personal som möter unga i och med att en handlingsplan för tidig upptäckt av missbruk, tas fram. 
 • Öka antalet polisinitierade brott (exempelvis ringa narkotikabrott).
 • Minska övrig brottslighet (exempelvis skadegörelse, våldsbrott).

Handlingsplan

 • Aktivitet: Ökad polisiär närvaro och synlighet.
 • Omfattning: Kontinuerligt.
 • När: Oktober till och med mars 2017.
 • Ansvarig: Kommun och polis.
 • Uppföljning: Polisen i samverkan med BRÅ, april 2017.
 • Utvärdering: Dialoger och statistik (antal timmar fotpatrull och antal polisinitierade narkotikakontroller). Våldsbrottsstatistik.