Sök
Stäng Meny

Falun – medborgarlöfte

Lokalpolisområde Falun och Falu kommun har beslutat om att i ett Medborgarlöfte lova att avsätta resurser för tillskapandet av en för Falun ny form av strukturerad samverkan enligt modellen Sociala insatsgrupper (SIG).

Inledning

Som ett led i att stärka en redan god samverkan har Lokalpolisområde Falun och Falu kommun beslutat om att i ett Medborgarlöfte lova att avsätta resurser för tillsakapandet av en för Falun ny form av strukturerad samverkan enligt modellen Sociala insatsgrupper (SIG).

Målgruppen för Sociala insatsgrupper i Falun är barn och unga i åldern 12 – 20 år med normbrytande beteende som bedöms ha hög risk för att utveckla/fortsätta med normbrytande beteende i form av missbruk och kriminalitet (inklusive radikalisering till våldsbejakande miljöer). Sociala insatsgrupper ökar möjligheten att upptäcka och ge rätt stöd till unga med normbrytande beteende och deras familjer i ett så tidigt skede som möjligt.

Problembild

I dialog och kartläggningar har en problembild framkommit vad gäller normbrytande beteende i form av missbruk och kriminalitet bland Faluns unga och unga vuxna där tidigare upptäckt och samordnade insatser hade kunnat minska risken för en ogynnsam utveckling.

För att Falu kommun tillsammans med Polisen i ett tidigare skede ska upptäcka och gemensamt arbeta för att unga inte ska hinna utveckla/fastna i normbrytande beteende i form av missbruk och kriminalitet (inklusive radikalisering) behövs en tydligare struktur för samverkan samt en ökad kunskap om risk- och skyddsfaktorer, normbrytande beteende i form av missbruk, kriminalitet och radikalisering. En ökad kunskap behövs även vad gäller adekvata kartläggnings- och bedömningsmetoder samt verksamma metoder för stöd och behandling för aktuell målgrupp av unga och deras familjer.

Polisen lovar att:

• Medverka med resurs i ledningsfunktion/på strategisk nivå i styrgrupp för Faluns Sociala insatsgrupper.
• Medverka med resurs på operativ nivå i Faluns arbetsgrupp/beredningsgrupp för Sociala insatsgrupper.
• Medverka i arbetet på individnivå med unga och familjer på det sätt som är brukligt i arbetet med Sociala insatsgrupper.

Falu kommun lovar att:

• Falu kommun tillsätter resurs som utvecklingsledare och koordinator för Sociala insatsgrupper.
• Medverka med resurs på ledningsnivå från respektive berörd verksamhetsgren samt från strategisk nivå i styrgrupp för Faluns Sociala insatsgrupper.
• Medverka med resurser på operativ nivå i Faluns arbetsgrupp/beredningsgrupp för Sociala insatsgrupper.
• Medverka med resurser på individnivå med unga och familjer på det sätt som är brukligt i Sociala insatsgrupper.