Färgelanda – medborgarlöften

Medborgarlöfte Färgelanda kommun 2021.

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som sedan tidigare finns mellan polisen och Färgelanda kommun. Det handlar om aktiviteter och åtgärder som polisen och kommunen tillsammans tar fram för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vad invånarna i kommunen anser har stor betydelse.

Under hösten 2020 har polisen och Färgelanda kommun tillsammans genomfört medborgardialoger i tätorterna Färgelanda och Högsäter. Invånarna har fått frågan om vad de anser kommunen och polisen tillsammans bör arbeta med för att öka tryggheten och säkerheten i Färgelanda kommun.

Majoriteten av medborgarna vi pratat med känner sig trygga i sin närmiljö, men många tycker att polisens synlighet är en viktig fråga för att öka tryggheten. En oro för inbrott och stölder tas upp i dialoger. Andra frågor som lyfts fram som viktiga att arbete med är trafikfrågor, alkohol och narkotika förbyggande arbete, aktiviteter för ungdomar och trygghet i Färgelanda centrum. En trygghetsskapande åtgärd som individen själv kan göra som tas upp är samverkan med grannar.

Medborgarlöftet

Medborgarlöftet 2020 handlade om att öka polisens synlighet och närvaron i kommunen samt att fortsätta arbetet med trafikmiljön i kommunen. Polisen och Färgelanda kommun lovar att under 2021 fortsätta det arbetet. Under 2021 kommer arbete även riktas in mot att öka den upplevda tryggheten genom ökad fokus på grannsamverkan.

Uppföljning

Medborgarlöftet följs upp löpande under året av det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). I början av varje år ska en sammanställning av aktiviteterna göras och informeras till polisområdesledning samt BRÅ och kommunstyrelsen.

Aktivitet

Omfattning

När

Ansvarig

Planerade insatser för
att öka tryggheten i
kommunens tätorter,
t.ex. fotpatrullering,
besök på skola m.m.
Löpande under året Löpande under året Polisen
Se över uppstart och samarbete med
nattvandrare
I början av året Kommunen
Hastighetskontroller väg 172 och 173 Minst 10 tillfällen per år Löpande under
året
Polisen
Kontroll av olaglig
och störande trafik samt allmänt trafikbeteende
Minst 10 tillfällen per år Löpande under
året
Polisen
I dialogerna med Trafikverket lyfta fram behovet av fartkameror eller annan hastighets-sänkande åtgärd I dialogerna med Trafikverket I dialogerna med
Trafikverket
Kommunen
Blåljusdagen med elever i åk 8 1 gång per år Höstterminen Polisen och
kommunen
Utveckla det drogförebyggande arbetet i kommunen Löpande Löpande under
året
BRÅ
Arbeta för att införa arbetsmetod för att följa och åtgärda klotter, skadegörelse och andra incidenter som stör den
upplevda tryggheten
Implementering under året Löpande under året Säkerhets-
samordnare, folkhälsostrateg, kommunpolis, näringslivs-strateg
Informationskampanj grannsamverkan. Spridning av information av konceptet på kommunens hemsida och sociala medier.
En extra grannsamverkansträff under året
Två informations-träffar under året. Informations-spridning av konceptet löpande. 1 informations-
träff på vårterminen och 1 på höstterminen. lnfonnations-spridning av konceptet löpande
Folkhälsostrateg och polisen
Besök av kommunens mobila poliskontor utanför medborgarhuset 1 gång i veckan Löpande under året Polisen

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten och minska brottsligheten i Färgelanda kommun?

Välkommen att höra av dig till:
Tony Bengtsson
kommunpolis
Telefon: 010-56 517 84