Färgelanda – medborgarlöften

Medborgarlöfte Färgelanda kommun 2023-2024

Medborgarlöften är en utveckling av den samverkansöverenskommelse som finns mellan polisen och Färgelanda kommun. Medborgarlöftet handlar om aktiviteter och åtgärder som polisen och kommunen tillsammans tar fram för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Underlag för medborgarlöftet är bland annat medborgardialoger som kommunen och polisen tillsammans genomför för att fånga upp invånares och företagares åsikter kring vad som är viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Under hösten 2021 och 2022 har polisen och Färgelanda kommun tillsammans genomfört medborgardialoger i tätorterna Färgelanda och Högsäter. Invånarna i kommunen har även fått möjlighet att svara på frågorna i medborgardialogen digitalt. Invånarna har fått frågan om vad de anser kommunen och polisen tillsammans samt var för sig bör arbeta med för att öka tryggheten och säkerheten i Färgelanda kommun.

Majoriteten av de svarande anger att de känner sig trygga i kommunen och sitt bostadsområde, grannar och grannsamverkan tas upp som en bidragande faktor till en känsla av trygghet. Faktorer som påverkar otryggheten är avsaknad av polisär närvaro, förekomst av alkohol och droger i samhället, stölder och inbrott och avsaknad av belysning. En återkommande plats som skapar en känsla av otrygghet hos medborgarna är Färgelanda Centrum, torget i Färgelanda. Det är ingen större skillnad mellan män och kvinnor i vad som bidrar till trygghet och orsakar otrygghet.

Medborgarlöftet

Medborgarlöftet 2021-2022 handlade om att öka polisens synlighet och närvaro i kommunen samt att arbeta med trafikmiljön i kommunen. Detta är områden som fortsatt kommer vara i fokus under perioden 2023-2024. Även belysning, trygghet på torget i Färgelanda tätort, grannsamverkan samt förebyggande och repressivt arbete när det gäller alkohol och droger är fokusområden för 2023-2024. Den polisiära närvaron i och runt Centrumhuset kommer öka
och fortsatt vara ett prioriterat område för såväl kommun som polis när det gäller trygghetsskapande arbete.

Polisen och kommunen kommer under medborgarlöftets giltighetsperiod utveckla samarbetet med det lokala näringslivet och öka insatserna mot stölder och inbrott. Vidare kommer polisen fortsätta utveckla arbetet med särskilt utsatta brottsoffer.

Uppföljning

Medborgarlöftet följs upp löpande under året av det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). I början av varje år ska en sammanställning av aktiviteterna som genomfördes föregående år tillhandahållas polisområdesledning och kommunstyrelsen.

Aktiviteter

Orsak Åtgärd Mål Ansvar
Medborgare anger i medborgarenkät att belysning är ett område kommunen bör arbeta med för att öka tryggheten. Byta ut belysning till LED-armaturer. Totalt i kommunen är det ca. 1900 ljuspunkter. Att byta ut samtliga armaturer till LED under perioden 2023-01-01 till 2024-12-31. Färgelanda kommun,
Samhällsutveckling,
Teknisk chef
Medborgare anger i medborgarenkät att belysning är ett område kommunen bör arbeta med för att öka tryggheten. Röja sly och buskage vid gång- och cykelvägar som täcker belysning. Att belysning vid gång- och cykelvägar ej täcks av sly och buskage. Färgelanda kommun,
Samhällsutveckling,
Teknisk chef & handläggare mark och exploatering.
Medborgare anger i medborgarenkät att grannar och grannsamverkan är den vanligaste orsaken till att man känner sig trygg i sitt bostadsområde. Genom kommunikations-insatser verka för att fler personer engagerar sig i grannsamverkan. Att det under medborgarlöftets giltighetsperiod finns 50 grannsamverkansområden i kommunen. Polisen och Färgelanda kommun, folkhälsostrateg.
Medborgare anger i medborgarenkät EPA-traktorer och fortkörning av dessa som en bidragande faktor till otrygghet. Blåljusdagen för elever i åk. 8. 1 gång per läsår. Polisen, NÄRF och Färgelanda kommun, Folkhälsostrateg, Säkerhetssamordnare samt Valboskolan 7-9.
Medborgare anger i medborgarenkät EPA-traktorer och fortkörning av dessa som en bidragande faktor till otrygghet. Fysiska besök på Valboskolan med information om lag och rätt och trafikfrågor till elever i åk. 7. 1 gång per läsår. Polisen och Färgelanda kommun,
Valboskolan 7-9.
Medborgare anger i medborgarenkät att trafikrelaterade problem är en av de vanligaste faktorerna till otrygghet. Kontroll av trafik genom exempelvis flygande inspektioner hastighets- eller nykterhetskontroller. Minst 20 riktade insatser per år för att öka trafiksäkerheten i kommunen. Polisen.
Medborgare anger i medborgarenkät droger och alkohol som en bidragande faktor till otrygghet. CAN undersökningen som genomfördes 2022 visar på en mer tillåtande attidyd till alkohol och droger och en lägre förståelse för dess skadeverkningar. Information om föräldraskolan till vårdnadshavare till elever i åk. 7-9 samt information vilket stöd till vårdnadshavare kommunen kan erbjuda. 1 gång per läsår. Polisen och Färgelanda kommun,
Valboskolan 7-9 samt IFO.
Medborgare anger i medborgarenkät att alkohol och droger är en av de vanligaste faktorerna till otrygghet. Genomföra minst 6 stycken narkotikainsatser på platser som medborgarna uppever som otrygga. Minst 6 stycken narkotikainsatser genomförs under en två-årsperiod. Polisen.
Medborgare anger i medborgarenkät att Färgelanda centrum är den plats i kommunen där flest känner sig otrygga. Arbeta för en mer inbjudande och estetiskt tilltalande miljö genom  exempelvis, målninga
(hopphage för barn) och planteringar.
Att torget blir en plats där människor möts och vistas. Färgelanda kommun, Samhällsutveckling.
Medborgare anger i medborgarenkät att Färgelanda centrum är den plats i kommunen där flest känner sig otrygga. Ansöka om lokal trafikföreskrift
-gågata på torget för att minimera biltrafik samt sätta upp planteringar mellan Centrumhus och Lillågården för att markera detta.
Att torget blir en plats där människor möts och vistas. Färgelanda kommun, Samhällsutveckling.

 

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten och minska brottsligheten i Färgelanda kommun?

Välkommen att höra av dig till:
Tony Bengtsson
kommunpolis
Telefon: 010-56 517 84