Flen – medborgarlöften

Polisen och kommunens övergripande mål är att på sikt öka tryggheten och minska risken för att bli utsatt för brott.

Medborgarlöfte 2022

Tillsammans ska Polisen och Flens kommun:

 • Arbeta med att göra stationsområdet till en tryggare plats.
  Här behöver vi främst jobba med situationella åtgärder som främjar en trygg inne- och utemiljö på platsen.

Målet är att våra invånare och besökare ska känna sig trygga att nyttja tåg och buss som transportmedel samt röra sig och vistas i området både dag- och kvällstid. En ökning av upplevd trygghet ska gå att avläsa i de trygghetsmätningar polis och kommun genomför under 2023. 

 • Vidta åtgärder för att öka tryggheten i boendemiljön i Flens kommun
  För att skapa trygga boendemiljöer behöver kommun och polis tillsammans med bostadsbolag jobba med såväl situationella som sociala åtgärder.

Målet är att våra invånare ska känna sig trygga i sina egna boendemiljöer och våga röra sig fritt både dag- och kvällstid. En ökning av upplevd trygghet ska gå att avläsa i de trygghetsmätningar polis och kommun genomför under 2023.

I ett nästa steg kom mer orsaksanalyser att genomföras med de parter som berörs av de identifierade problembilderna. Orsaksanalyserna kommer sedan att utgöra underlag för detta års handlingsplan för både det långsiktiga och kortsiktiga förebyggande arbetet. En separat handlingsplan tas fram som komplement till medborgarlöftet. Där anges närmare vilka åtgärder vi avser att genomföra.

Även om arbetet mot  våld och droger kommer att  prioriteras  högst så kommer vi även fortsättningsvis att arbeta med övriga problembilder, såsom skadegörelse, nedskräpning och trafik som vi vet är viktiga för våra invånare. Vi ser även ett behov av utökad samverkan med näringslivet för att få en heltäckande bild av brottsligheten och otryggheten som möjliggör rätt insatser.

Medborgarlöfte 2021

Fokus i detta medborgarlöfte kommer fortsatt att ligga på ungdomar, drogförebyggande arbete, trygga offentliga miljöer och trafiksäkerhet. Detta är ett långsiktigt arbete. År 2022 ska en generell ökning av den upplevda tryggheten gå att avläsa i trygghetsmätningar och medborgardialoger.

Tillsammans:

 • Polisen och kommunen lovar att tillsammans utveckla arbetet som syftar till att tidigt bryta ungdomars väg in i missbruk och kriminalitet.
 • Polisen och kommunen lovar att tillsammans arbeta för att öka den upplevda tryggheten i offentliga miljöer.
 • Polisen och kommunen lovar att arbeta med åtgärder för att minska störning från motorfordon på de tider och platser som problemen är störst.

Polisen lovar:

 • att bedriva ett aktivt arbete mot narkotika i Flens kommun och specifikt jobba för att minska öppen droghandel.
 • att polisen ska öka patrullering till fots eller på cykel på de platser som Flens invånare känner sig otrygga eller är utsatta för brott.
 • att polisen kommer att genomföra minst 100 trafikkontroller enligt 20-minuters metoden med ambitionen att öka närvaron i kransorterna med trafikarbetet.

Flens kommun lovar:

 • att fortsätta stärka samverkan med föreningslivet i enlighet med Idrottspolitiska programmet, med målet att erbjuda alla ungdomar meningsfulla aktiviteter på fritiden.
 • att i samverkan med civilsamhället arbeta för ökad vuxennärvaro på platser där unga finns.
 • att utveckla sitt arbete med att erbjuda föräldraskapsstödjande insatser till vårdnadshavare.
 • att arbeta för att skapa en trygg förskola och skola fri från kränkningar och våldsuttryck.
 • att arbeta förebyggande enligt handlingsplanen för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
 • att bedriva ett förebyggande arbete kring alkohol, narkotika, tobak och doping utifrån den lokala ANDT-handlingsplanen.