Gislaved – medborgarlöften

Lokalpolisområde Värnamo och Gislaveds kommun har tecknat gemensamma medborgarlöften.

Medborgarlöfte 2022

Gislaveds kommun och polisen lovar att arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten för boende, besökare och näringsliv i kommunen. För att öka tryggheten vill vi genom gemensamma lägesbilder öka närvaron på aktuella platser.

Detta gör vi genom att:

  • Utveckla arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST) genom återkommande aktuella gemensamma lägesbilder. Vi ska arbeta för att utveckla de gemensamma lägesbilderna genom samverkan med fler aktörer i samhället som tex fastighetsbolag, trossamfund och näringsliv.

  • Utefter den aktuella gemensamma lägesbilden ska kommunen och polisen på olika sätt genomföra insatser på aktuella platser i kommunen.

  • Genom ökad vuxennärvaro, trygghetsvandringar, ronderingar och olika informationsinsatser vill kommunen och polisen arbeta både förebyggande och förhindrande för att minska brott, öka trygghet samt höja förtroendet för samhälle och rättsväsende.

  • Arbeta förebyggande mot narkotikabrottslighet samt aktivt mot annan brottslighet som följer av narkotika.

  • Genomföra trafikinsatser på platser där trafikproblem identifierats.

Effekt

Det övergripande målet är att förebygga brott och öka tryggheten bland invånarna i Gislaveds kommun. Den gemensamma regelbundet återkommande lägesbilden leder till att kommunens och polisens arbete kan riktas till de problem, platser och tidpunkter som för tillfället är mest aktuellt. Det leder till att brott beivras och förebyggs vilket bidrar till ökad trygghet för kommunens invånare och det motverkar parallella samhällsstrukturer.

Bakgrund

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens arbetssätt och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt. Med utgångspunkt i tidigare undertecknad samverkansöverenskommelse och mot bakgrund av lägesbilden formulerar Gislaveds kommun och polisen medborgarlöften, som börjar gälla från och med undertecknandet.
Gislaveds kommun och lokalpolisområde Värnamo har efter medarbetardialoger, tips från kommunens invånare, samt inhämtning av statistik och information från polisens underrättelsetjänst skapat detta medborgarlöfte. På grund av den pandemi som pågått under ett par års tid har inte fysiska möten varit möjliga som vi önskat, vilket gjort att medborgardialogerna inte kunnat genomföras i den omfattning som planerats.

Ett antal fokusområden har identifierats och då främst att öka tryggheten hos kommuninvånarna, arbeta mot narkotikabrottslighet och trafiksäkerhetsarbete. 

Vad gäller narkotikabrottslighet bör fokus vara att upptäcka yngre personer som riskerar att hamna i ett missbruk och att eftersträva en jämnare könsfördelning av rapporterade personer.

Trafiksäkerhetsarbetet bör fokusera på de problem som finns med höga hastigheter på olika vägar i kommunen.

Att förebygga olika typer av brottslighet som tex kränkningar på sociala medier, sexualbrott, brott i nära relationer, bedrägerier mot äldre och olika typer av inbrott/stölder är också angeläget och nödvändigt att prioritera.  

Fokusområden 

  • Trygghet – Kommunen och polisen ska utefter gemensamma lägesbilder ha en ökad närvaro på aktuella platser. För att öka tryggheten för kommunens invånare ska kommunen och polisen kommunicera faktiska förhållanden och bemöta felaktiga påståenden.
  • Narkotikabrottslighet med fokus på ungdomar.
  • Ökad trafiksäkerhet.

Uppföljning                                                                                                    

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning - Medborgarlöfte Gislaved 2022 Medborgarlöfte - Gislaved 2022-05-30