Uppföljning medborgarlöfte 2017-2018

Under 2017-2018 har polisen och stadsdelsförvaltningen i Angered kommer haft ett särskilt fokus på ökad trygghet i offentliga miljöer. Detta är utfallet av vårt arbete med medborgarlöftet.

Otrygghet i offentliga miljöer är ett problem som Angeredsborna har lyft fram i trygghetsundersökningar och i samtal med polisen och stadsdelsförvaltningen. Främst handlar det om nedskräpning och påverkade personer som skapar otrygghet. Angereds centrum är en viktig knutpunkt i stadsdelen där många människor rör sig varje dag, därför kommer insatserna att koncentreras dit. Under perioden för det föregående medborgarlöftet arbetade vi med en rad aktiviteter för att öka tryggheten i offentliga miljöer.

Fler poliser i Angered centrum som fotpatrullerar på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider vid minst hundra tillfällen. (Polis)

  • Under året har polisen varit på plats i Angereds centrum vid 300 tillfällen.

Riktade insatser i och omkring Angered centrum i syfte att förebygga och utreda narkotikabrott. (Polis)

  • Ett led i att minska narkotikaproblematiken har varit att polisen genomfört riktade insatser i och omkring Angereds centrum i syfte att förebygga och utreda narkotikabrott. Den typen av insatser har genomförts vid 18 tillfällen under året. Vid dessa tillfällen har polisen tagit narkotika och knivar i beslag.

Aktivt ta kontakt med personer som missbrukar eller är påverkade i och omkring Angered centrum. Genom motiverande samtal erbjuda stöd och behandling för att ta sig ur missbruk. (Stadsdelsförvaltning)

  • Löftet från Stadsdelsförvaltningen har varit att aktivt ta kontakt med personer som missbrukar eller är påverkade i och omkring Angereds centrum och genom motiverande samtal erbjuda stöd och behandling för att ta sig ur missbruk.
  • SDF Angered har uppfyllt sin del av medborgarlöftet genom att närvara med personal på och runt Angereds centrum minst en gång i veckan. Medarbetarna som deltagit i dessa rundor har missbrukskompetens. Erfarenheten under detta år är att det vid dessa tider (endast dagtid) generellt sett varit väldigt lugnt. Man har haft sporadiska kontakter med några personer. Att motivera till stöd och behandling har inte varit aktuellt, men man har vid enstaka tillfälle hjälpt personer med hänvisningar till rätt instans.

Städning i och omkring Angered centrum fem dagar i veckan och att ta bort klotter inom 24 timmar. (Fastighetsförvaltare samt Park- och naturförvaltningen)

  • Balder rapporterar att städningen har höjt sin lägstanivå. Vid inledningen av arbetet var sanering av klotter mer återkommande. Balders område är nu förskonat från klotter just eftersom de tagit bort det som uppkommit så snabbt. Balder upplever inte någon problematik alls med klotter längre.
  • Poseidon har genomfört schemalagd städning måndag, onsdag och fredag men har även dagligen ronderat området och vid behov även då plockat skräp. Poseidon tycker att genomförande av löftet har fungerat bra och att man uppnått en bra nivå vad gäller en skräpfri miljö.
  • Park och naturförvaltningen har genomfört städning i parken 5 dagar i veckan och extra strötimmar fredagar och måndagar. Vid ett större evenemang blev det vid ett tillfälle mycket skräpigt i parken. Det har även förekommit skadegörelse i parken. Det pågår just nu restaurering av lekplatsen i parken.
  • Vid den senaste trygghetundersökningen som genomfördes i september 2017 visade på en minskning av ovan nämnda problem. En ny trygghetsmätning kommer att genomföras under hösten.

 

Trygg i Angered
Trygg i Angered är ett långsiktigt samverkansarbete mellan polisen i Storgöteborg nordost, Angereds stadsdelsförvaltning och invånarna. Med utgångspunkt i den lokala lägesbilden med samlad kunskap från polisen, stadsdelsförvaltningen och invånarna, definierar vi vilka åtgärder som behöver genomföras.

Arbetet med att ta fram ett nytt medborgarlöfte för Angered pågår just nu.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Angered? Välkommen att höra av dig till:

 För mer information gällande arbetet med medborgarlöftet i Angered kontakta:

Fredrik Lennartsson
Bitr. lokalpolisområdeschef Storgöteborg Nordost