Göteborg, Norra Hisingen – medborgarlöften

Polisen och stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen lanserar tillsammans med flera andra aktörer ett nytt medborgarlöfte. Det handlar bland annat om att öka närvaron, arbeta intensivt mot narkotika och skapa trygga offentliga miljöer.

Många medborgare trivs bra i sin stadsdel och känner tillhörighet till sitt område. Samtidigt uttrycker ett stort antal invånare att de känner sig otrygga och uttrycker oro för att utsättas för brott. Särskilt tydligt är detta i torgmiljöer och vid hållplatser i kollektivtrafiken. De platser som upplevs som mest otrygga ligger i området kring Backa Röd och Selma Lagerlöfs torg.

För att nu bemöta känslan av otrygghet och skapa en positiv utveckling i stadsdelen har polisen och stadsdelsförvaltningen, tillsammans med en rad aktörer tagit fram ett gemensamt medborgarlöfte. Det här är några av de aktiviteter som ingår i löftet till medborgarna i Norra Hisingen:

 • Polisen ska öka sin närvaro genom patrullering på platser och tider, där invånarna känner sig otrygga. Polisen ska även förstärka närvaron av vuxna genom att använda polisens volontärer.
 • Polisen ska planera och genomföra kameraövervakningen i området.
 • Polisen ska arbeta intensivt mot både den öppna och dolda narkotikahanteringen.
 • Förstärkt stöd till invånare som vill lämna kriminalitet. Tätare samarbete mellan polisen, Norra Hisingens stadsdelsförvaltning samt Kriminalvården för att få personer att lämna en kriminell livsstil.
 • Trygga Ungdomsmiljöer (TUM) hanterar trygg- och jämlikhetsfrågor. Rapporter från flera olika områden och professioner skapar förutsättningar för en starkare och mer flexibel organisation av resurser i fält.
 • Grundskoleförvaltningen vill samarbeta och ha ett utbyte med näringslivet i närområdet. Syftet är att kunna erbjuda praktikplatser och samtidigt engagera ungdomar i samhället samt arbetslivets rättigheter och skyldigheter.
 • Framtidenkoncernen och Göteborgslokaler ska arbeta aktivt med den så kallade ”broken windows-metoden”. Den går ut på att det ska vara rent och snyggt och inget trasigt. Reparationer eller åtgärder sker inom 24 timmar.
 • Framtidenkoncernen ska intensifiera arbetet mot olovlig andrahandsuthyrning och otrygga hyresförhållanden.
 • Framtidenkoncernen genom Poseidon och Familjebostäder genomför trygghetsvandringar för att identifiera och åtgärda otrygga platser.
 • Ökad närvaro av ordningsvakter i kollektivtrafiken på utvalda hållplatser och gemensamma aktiviteter med Polismyndighet/polisens volontärer.
 • Trafikkontoret och Västtrafik ska samarbeta kring hållplatsmiljö och trygghet.
 • Fastighetskontoret ska samarbeta med skolan och föreningslivet för att erbjuda praktikplatser och jobbskapande aktiviteter.

Backa Röd och på Selma Lagerlöfs torg ligger inom det område som polisen klassar som ett utsatt område och Göteborgs stad som ett prioriterat område. Arbetet ska ses som ett långsiktigt och uthålligt arbete i samverkan med medverkande samarbetspartners. Huvudmålet är att Backa skall tas bort från listan som utsatt respektive prioriterat område. Arbetet kommer följas upp årsvis.

Medborgarlöftet har gemensamt tagits fram av polisen, stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen, Fastighetskontoret, Framtidenkoncernen (Familjebostäder, Poseidon och Störningsjouren), Grundskoleförvaltningen, Göteborgslokaler, Kriminalvården, Park- och naturförvaltningen, Trafikkontoret samt Västtrafik.

Läs mer om föregående löfte:
Medborgarlöfte 2017-2018

För mer information kontakta:
Håkan Bredinge
Kommunpolis Norra Hisingen
håkan.bredinge@polisen.se