Uppföljning medborgarlöfte 2019

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning och polisen jobbar långsiktigt med problematiken kring alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö. Under 2019 genomförde vi en rad aktiviteter enligt vårt medborgarlöfte.

Polisen har genomfört 300 fotpatruller i prioriterat område Redbergsplatsen-Olskroken i enlighet med löftet. Polisen upplever att de genomförda fotpatrullerna har påverkat området i en positiv riktning, även om en del av problemen finns kvar och i vissa fall bara har flyttat. Den bilden bekräftas även av boende i området som polisen haft kontakt med i olika sammanhang.

Det har också genomförts fler olika insatser i stadsdelen i syfte att begränsa ungdomars bruk och tillgång till alkohol och droger. Det har varit både direktförverkande och ingripanden mot langning, varav 11 har varit i området Olskroken-Redbergsplatsen.

Polisen har genomfört 40 kontroller av utskänkningsställen i området i syfte att kontrollera efterlevnaden av 18 års gräns och överservering.

Polisen och stadsdelen följer även upp trygghetsarbetet med löpande medarbetar- och medborgardialoger.

Samverkan för ökad trygghet

Samverkan med olika aktörer är en viktig förutsättning för det trygghetsskapande arbetet i stadsdelen. I det förebyggande ANT-arbetet (alkohol, narkotika och tobak) samverkar skola, fritid och socialtjänst. Vi erbjuder tobaksprogram till alla elever i åk 5 och 6. Vidare erbjuder vi även föräldramöten med alkohol - narkotika och tobaksinformation till stadsdelens alla högstadieskolor.

 Under 2019 startade vi upp ett nätverk för fastighetsägare och bostadsbolag med bestånd i stadsdelen. Det fanns en önskan om ett samverkansforum för trygghetsfrågor. Genom att dela information och känna till varandras arbete och satsningar, tror vi att vi kan nå längre i det brottsförebyggande arbetet.