Uppföljning Örgryte-Härlanda

Förra årets medborgarlöfte löpte från den 1 februari 2017 till en bit in på året 2018. Polisen och stadsdelsförvaltningens för Örgryte-Härlanda har på olika sätt arbetat med problematiken kring alkohol-och drogpåverkade personer i offentlig miljö.

Som en uppföljning av arbetet har vi vid olika tillfällen genomfört medborgarsamtal med frågor knutna till trygghet i området där man bor. Vid evenemang som Olskroksdagen och stadsdelsfestivalen samt en del informationsmöten i samband med exempelvis grannsamverkan. Dessa samtal har inte gett samma breda underlag som den omfattande trygghetsundersökningen som gjordes inför medborgarlöftet 2017, men visar ändå på en upplevd förbättring i de fall där man känt till Trygg i arbetet och Medborgarlöftet.

I medborgarsamtalen återkommer de fyra största problemen som lyftes vid trygghetsundersökningen:

  • Trafikproblem
  • Nedskräpning
  • Skadegörelse och klotter
  • Alkohol- och drogpåverkade personer

I föregående medborgarlöfte lovade vi bland annat att polisnärvaron skulle öka genom att man vid minst hundra tillfällen skulle fotpatrullera i området Olskroken-Redbergsplatsen vid särskilt brottutsatta tider. Detta område var det som i trygghetsundersökningen stack ut i förhållande till en i övrigt mycket trygg stadsdel.

Detta har vi med råge uppfyllt. Under en tolvmånadersperiod har vi loggat över trehundra tillfällen i en lokal aktivitetslogg.

Utifrån händelserapportstatistik och anmälda brott inom området så kan vi också se en minskning i flera kategorier av problem som tidigare medborgarsamtal och trygghetsmätning lyft fram. Exempelvis har antalet händelserapporter kopplat till fylleri minskat från 164 stycken under perioden 2016-02-01 – 2017-01-31 till 100 stycken under motsvarande perioden 2017-2018. Samma tolvmånadersperiod som de trehundra inloggade fotpatrullerna.

Trots en positiv utveckling som med stor sannolikhet kan kopplas till den ökade polisiära närvaron är både polis och stadsdel överens om att förlänga det tidigare givna löftet i sin helhet. Vi kommer däremot satsa på att ytterligare öka närvaron genom ännu fler fotpatruller i området Olskroken – Redbergsplatsen. Från minst hundra till minst trehundra. Detta sker utöver de ordinarie arbetsuppgifterna.