Så har vi uppfyllt vårt löfte 2020

Fortsatt fokus på att förebygga och förhindra gängrelaterat våld i offentlig miljö i Biskopsgården. Här kan du läsa om de aktiviteter vi har genomfört för att uppfylla medborgarlöftet.

Hög polisnärvaro

 • Genom hot spotpatrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider har polisen varit på plats utöver larmverksamheten vid 4237 tillfällen under året. De platser som har patrullerats mest frekvent är Vårväders-, Friskväders-, och Länsmanstorget.

Riktade insatser mot narkotikaförsäljning, illegala vapen och grov kriminalitet

 • Antalet anmälningar om narkotikabrottslighet uppgår till 283 ärenden i Biskopsgården. I dessa ärenden avser 108 brott innehav, 150 brott eget bruk, 19 brott överlåtelse, ett brott framställning samt sex brott mot dopningslagen. 
 • Under året har 15 ärenden gällande grova vapenbrott med koppling till konflikten i Biskopsgården rapporterats. Totalt har minst tolv vapen med kopplingar till kriminella nätverk beslagtagits. Främst pistoler men även en automatkarbin och en handgranat.
 • Insatserna har renderat i att 50-talet personer som mer eller mindre strukturerat begår brott i Biskopgården har häktats eller avtjänar fängelsestraff. I några fall är unga personer även omhändertagna enligt socialtjänstlagen efter att polisen gjort orosanmälan till socialtjänsten.

Förstärkt kunskap för att förebygga missbruk

 • En halvdagsutbildning som riktar sig till skolpersonal, fritidspersonal och andra som möter unga har tagits fram tillsammans med Göteborgs Stads kompetenscenter för ANDTS. Utbildningen har skjutits fram p.g.a. pandemin. 
 • Mer stöd till barn och unga som riskerar att hamna i gängkriminalitet.
 • Förstärkt samverkan mellan skola, polis, fritidsverksamhet och social­tjänst, genom samlad enhet Ung i Västra Hisingen.
 • Den utökade verksamheten Ung i Västra Hisingen har under året fullföljt 93 åtagandeplaner för ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet. De har genomfört 232 andra råd- och stödinsatser med barn och deras föräldrar. Verksamheten har bidragit till att 79 ungdomar har kommit i utbildning, praktik eller arbete.  

Ökad tillgänglighet till trygghetsvärdar

 • Bostadsbolagets trygghetsvärdar har bemannat norra Biskopsgården alla dagar i vecka hela året fram till kl 23. Deras närvaro ger trygghet till de boende. De har haft vissa aktiviteter för boende men detta har varit begränsat med anledning av pandemin.

Utökad satsning med Göteborgslokalers torgvärdar

 • Efter samråd med polisen efter en eskalering av våldshändelser på hösten, utökades närvaron under november och december med torgvärdar på Vårväderstorget och Länsmanstorget varje dag mellan 12.00 och 18.00. Därutöver har torgvärdarna besökt torgen under kvällarna. Totalt antal besök på Länsmanstorget under 2020 var 687 stycken.

Förstärkt stöd till invånare som vill lämna kriminalitet

 • Kriminalvården och stadsdelen har utvecklat arbetet med Insluss. Syftet med Insluss är att genom förstärkt samverkan minska risken att personer som suttit i fängelse återfaller i brott. I praktiken innebär Insluss att Kriminalvården, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och ibland andra aktörer börjar samarbeta tidigare under fängelsetiden och samordnar sitt stöd till den som ska friges från fängelse. Hittills har ca 20 personer från Västra Hisingen deltagit i Insluss-verksamheten. Både klienter och personal uttrycker att arbetssättet är hjälpsamt och ökar effektiviteten. Verksamheten kommer fortsätta under 2021.