Götene – medborgarlöften

Polisbil utmed landsväg i PO Skaraborg.

Bild: Lars Hedelin

ENKÄT  – TRYGG I DIN KOMMUN

Kommunen och polisen samverkar för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Det är viktigt för oss att få reda på dina erfarenheter, synpunkter och upplevelser av tryggheten i den kommun där du bor. Enkäten vänder sig till alla medborgare i Skaraborg. Genom att ta tillvara på kunskapen hos våra invånare kan polisen och kommunen tillsammans göra rätt saker för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Du kan svara på medborgarenkäten fram till den 1 september. Svaren är helt anonyma och vi hoppas få in många svar och synpunkter från er.

Tack för din medverkan!

Länk till enkäten 

Götene medborgarlöfte 2021

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens överenskommelse om att samverka kring det långsiktiga arbetet med att förebygga brott och skapa trygghet. Löftet utgår från den lokala problembilden, medborgarnas åsikter och den kunskap som finns inom polisen och kommunen. Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott i Götene kommun.

Problembild

Generellt är invånarna i Götene kommun trygga men den otrygghet som ändå upplevs av invånarna är bland annat kopplad till inbrott, stölder, drogmissbruk, centrala platser och trafiksituationen.

Medborgarlöftet

Kommunen lovar att

  • Genomföra en trygghetsvandring i kommunen för att identifiera otrygga platser i syfte att få fram underlag för förbättringsåtgärder.
  • Genom drogförebyggande gruppen fortsätta det samverkande arbetet i drogförebyggande syfte.
  • Fortsätta samverka med näringslivet om brottsförebyggande aktiviteter och sysselsättningsfrågor.
  • Underlätta och skapa förutsättningarför att öka vuxennärvaron i offentlig miljö.

Polisen lovar att

  • Genomföra trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST).
  • Utföra riktade insatser mot narkotikamissbruk.
  • Genomföra trafikkontroller vid relevanta platser.

Tillsammans lovar vi att

  • Kontinuerligt informera om kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
  • Fortsätta utveckla arbetet med Grannsamverkan.
  • Samverka kring det drogförebyggande arbetet i kommunen.
Elisabeth Oliv är kommunpolis i Götene.

Elisabeth Oliv är kommunpolis i Götene. Kontakta gärna Elisabeth om du har frågor kring medborgarlöftet. Bild: Jan Strannegård

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten?Välkommen att höra av dig till: 

Elisabeth Oliv
Kommunpolis i Götene
elisabeth.oliv@polisen.se