Så uppfyllde polisen sitt löfte 2022

Genom medborgardialoger och den kunskap som finns inom polisen och kommunen, tas medborgarlöftet fram. Löftet för 2022 blev i stort sett en förlängning på det som lovades 2021 – detta då punkterna är breda och behöver ett långsiktigt arbete för att uppfyllas.

I medborgarlöftet 2022, lovade vi från polisens sida att:

  • Genomföra trygghetsskapande fotpatrullering och skapa dialog med allmänheten.
  • Genomföra skolbesök till årskurs 7 och informera om bland annat narkotikabrott, brott över sociala medier och straffbarhetsåldern.
  • Utföra riktade insatser mot narkotikamissbruk samt relationsskapande och uppsökande verksamhet i skolor och på fritidsgårdar.
  • Genomföra trafikkontroller vid relevanta platser.

Tillsammans med kommunen lovade vi även att:

  • Kontinuerligt informera om kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
  • Fortsätta utveckla arbetet med Grannsamverkan.
  • Samverka kring det drogförebyggande arbetet i kommunen.

Trygghetsskapande patrullering och andra åtgärder

Kommunen och polisen fortsätter att tillsammans arbeta enligt metoden ”Effektiv Samordning för Trygghet” (EST) som har använts sedan 2017 i Götene kommun. Rapporter om otrygghet, skickas av olika inrapportörer in via en applikation i mobiltelefonen och en lägesbild byggd på dessa rapporter presenteras varannan vecka för att vi enkelt ska se vad vi behöver samverka kring och vilka åtgärder som bör göras.

Under 2022 framkom det genom EST olika områden som i perioder ansågs vara mer otrygga än andra. Dessa områden var främst olika skolor i två tätorter i kommunen genom ungdomsgrupperingar som efter skoltid uppehöll sig på platserna och i vissa fall misstänktes orsaka skadegörelser.

Centrumhuset och de centrala delarna av Götene upplevdes också i perioder som otrygga genom misstänkt narkotikapåverkade personer. Under december månad, fördubblades dessutom antalet bostadsinbrott i kommunen, vilket orsakade mycket frustration och oro.

Från polisens sida resulterade informationen från EST bland annat i flertalet kontroller av polis vid skolorna i Götene och i Hällekis. Vid dessa besök har det inte funnits något att anmärka på, ibland har det varit folktomt på platserna och ibland har det funnits ungdomar som poliserna förde dialog med. Tillsammans med Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) genomfördes det under våren en orsaksanalys kring skadegörelserna på Ljungsbackenskolan som visade sig få mycket god effekt.

Det genomfördes även många fotpatruller i centrala Götene där dialog fördes med handlare och medborgarkontor för en ökad trygghet och våra polisvolontärer informerade i inbrottsdrabbade områden om grannsamverkan och gav brottsförebyggande tips.

Riktade insatser mot narkotika & relationsskapande arbete

I arbetet mot narkotika jobbar polisen brett och använder sig av bland annat trafikkontroller, riktat arbete gentemot inkomna tips och uppsökande verksamhet gentemot unga som oro finns kring, för att identifiera eventuella tecken på narkotikabruk.

Under året fortsatte polisen att intensivt arbeta mot narkotika och två mindre insatser mot doping genomfördes i lokalpolisområdet, samt ett förebyggande narkotikasök med hund på Liljestenskolan. Det senare gav lyckligtvis inte någon träff. Sammanlagt under 2022 polisanmäldes det i kommunen cirka ett hundrafyrtiotal narkotikabrott och en handfull brott mot dopinglagen.

Ett tiotal besök på fritidsgården ”Gårn” genomfördes under året och något besök på andra fritidsgårdar också. Spontanbesök på – främst – Götenes skolor återrapporterades. Skolbesök till alla elever i åk 7 genomfördes med bland annat narkotika som beröringspunkt och dialog kring detta.

En workshop för föräldrar till elever i åk 8 på temat narkotika och alkohol samt lektioner om brott över sociala medier med åk 5 och 6 i Källby genomfördes.

Trafikkontroller

Genom bland annat medborgardialogerna, identifierades platser aktuella för hastighetsöverträdelse och andra trafikrelaterade beteendebrott. Ett sjuttiotal fasta kontroller och otaliga rörliga kontroller – det vill säga när polisen stannar och kontrollerar fordon och förare under färd utfördes.

Totalt under 2022 skrevs nästan 200 stycken ordningsböter ut i kommunen och lite drygt hälften av dessa var relaterade till hastighetsöverskridning.

 Tillsammanspunkterna

Löpande under året publicerades inlägg på polisens sociala medier för att informera allmänheten om vilket arbete som bedrivs. En anti-langningsinsats tillsammans med kommunen och systembolaget genomfördes, samt dialogmöte med systembolaget och möten med den drogförebyggande gruppen är några av de andra mötes forum där vi tillsammans jobbar för ett friskare samhälle.

Grannsamverkansgrupperna har fortsatt få relevant information varje kvartal, tre nya grannsamverkansgrupper har startats upp och ett par ”uppfräschningsmöten” har hållits under året. Kommunpolismöten vars tjänst bygger på samverkan, har under året haft mellan 50–60 stycken möten tillsammans med någon av kommunens sektorer, föreningar, handlare, företagare och allmänhet för att tillsammans göra kommunen bättre.

Alla behövs och är viktiga i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet!

//Elisabeth Oliv, kommunpolis Skara/Götene