Uppföljning 2020 medborgarlöfte Götene

Så uppfyllde polisen sitt löfte 2020

Detta år har som bekant varit speciellt genom att vi alla på olika sätt tvingats till begränsningar genom pandemin. Trots detta har polisen arbetat vidare för att i så stor utsträckning som möjligt, kunna uppfylla de mål vi satt upp.

Genom medborgardialoger som hölls under 2019 och den kunskap som finns inom polisen och kommunen, togs medborgarlöftet för 2020 fram.

För att infria de olika delarna i medborgarlöftet 2020, genomförde både polisen och kommunen olika insatser kopplat till detta.

I medborgarlöftet 2020, lovade vi från polisens sida att:

  • Fortsätta genomföra trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST).
  • Fortsätta genomföra riktade insatser mot narkotika.
  • Genomföra trafikkontroller vid relevanta platser.

Tillsammans med kommunen lovade polisen – förutom att kommunicera ut vårt gemensamma förebyggande arbete och fortsätta samverka kring det drogförebyggande arbetet – även att:

  • Fortsätta utveckla arbetet med Grannsamverkan.

Trygghetsskapande insatser

Sedan 2017, arbetar polisen och kommunen enligt metoden ”Effektiv Samordning för Trygghet” (EST). Genom telefonmöten varannan vecka där polisen, olika förvaltningar inom kommunen, väktarbolag, fastighetsägare och handlare medverkar, delar vi den lägesbild som finns vid den aktuella perioden. Där får polisen kunskap om vilka områden som upplevs som otrygga och stökiga och vi kan därefter rikta resurser och insatser mot just dessa.

  • Under 2020 har nästan ett femtiotal fotpatrulleringar genomförts i Götene kommun på platser som uppkommit genom våra EST-möten och på centrala platser där folk rör sig. Bland annat har dessa skett på torget i Götene, kring de olika skolorna och i Källby och Hällekis.

Insatser mot narkotika

I arbetet mot narkotika jobbar polisen brett och använder sig av bland annat trafikkontroller, riktat arbete gentemot inkomna tips, narkotikasök med polishund i skolmiljö och besök bland ungdomar där samtalen eftersträvar att generera i bra diskussioner. Pandemin har tyvärr omöjliggjort en del kontroller och besök då restriktioner och nedstängda verksamheter påverkat. Följande resultat kan vi från polisens sida redovisa.

  • Under 2020 genomförde polisen i västra Skaraborg bland annat ett tjugofemtal trafikkontroller i Götene kommun.
  • Två narkotikainsatser som sträckte sig över västra Skaraborgs samtliga sex kommuner genomfördes. Genom dessa insatser rapporterades totalt runt 300 personer, varav ett trettiotal var hemmahörande i Götene kommun.
  • Ett tiotal besök på kommunens skolor och fritidsgårdar har ägt rum i syfte att skapa kontakter och bra samtal med ungdomarna. Polisen har även hållit fyra stycken orossamtal med unga personer som befarades vara i gråzonen.

Grannsamverkansinsatser

Då pandemin betytt att fysiska träffar inte har kunnat hållas, har det varit svårt att genomföra uppstartsmöten. Ett digitalt uppstartsmateriel framarbetades under årets sista månader för att underlätta för kommande grupper att kunna genomgå utbildningen själva för att därefter få materiel såsom skyltar och dekaler och komma i gång.

En ny grannsamverkansgrupp startades upp på detta sätt och vi hoppas kunna få implementera det mer under 2021.

Informationsutskick har likt tidigare dock fortsatt att skickas ut till de redan befintliga grupperna varje kvartal.

Elisabeth Oliv
Kommunpolis, Skara/Götene