Uppföljning 2021 medborgarlöfte Götene

Så uppfyllde polisen sitt löfte 2021.

Genom medborgardialoger och den kunskap som finns inom polisen och kommunen, tas medborgarlöftet fram. Löftet för 2021 blev i stort sett en förlängning på det som lovades 2020 – detta då punkterna är breda och behöver ett långsiktigt arbete för att uppfyllas.

För att infria de olika delarna i medborgarlöftet 2021, genomförde både polisen och kommunen olika insatser kopplat till detta.

I medborgarlöftet 2021, lovade vi från polisens sida att:

  • Genomföra trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST).
  • Utföra riktade insatser mot narkotikamissbruk.
  • Genomföra trafikkontroller vid relevanta platser.

Tillsammans med kommunen lovade vi även att:

  • Kontinuerligt informera om kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
  • Samverka kring det drogförebyggande arbetet i kommunen.
  • Fortsätta utveckla arbetet med Grannsamverkan.

Trygghetsskapande patrullering och andra åtgärder

Sedan 2017, arbetar polisen och kommunen enligt metoden ”Effektiv Samordning för Trygghet” (EST). Genom telefonmöten varannan vecka där polisen, olika förvaltningar inom kommunen, fastighetsägare och handlare medverkar, delar vi den lägesbild som finns vid den aktuella perioden. Där får polisen kunskap om vilka områden som upplevs som otrygga och stökiga och vi kan därefter rikta resurser och insatser mot just dessa. Under året togs en applikation fram för aktörerna i EST, där otryggheter kan rapporteras in direkt i mobiltelefonen och genom detta blir analys över tid lättare att genomföra.

Under 2021 framkom det genom EST olika områden som i perioder ansågs vara mer otrygga än andra. Dessa områden var främst olika skolor i Götene tätort genom ungdomsgrupperingar som efter skoltid uppehöll sig på platserna och i vissa fall orsakade skadegörelser.

På en mellanstadieskola pågick det även hot och verbala kränkningar över nätet och skolan i Hällekis var också återkommande under perioder.

Från polisens sida resulterade informationen från EST bland annat i flertalet kontroller av polis vid skolorna i Götene och i Hällekis. Vid dessa besök har det inte funnits något att anmärka på, ibland har det varit folktomt på platserna och ibland har det funnits ungdomar som poliserna förde dialog med.

Den aktuella mellanstadieskolan besöktes under våren och flera klasser informerades om brott över sociala medier med gott resultat.

Det har även genomförts synlighetsrundor i centrala Götene där dialog har förts med bland annat handlare för en bättre samverkan.

Riktade insatser mot narkotika

I arbetet mot narkotika jobbar polisen brett och använder sig av bland annat trafikkontroller, riktat arbete gentemot inkomna tips och besök bland ungdomar där samtalen eftersträvar att generera i bra diskussioner och identifiera eventuella tecken på narkotikabruk.

Ett tiotal besök på fritidsgården ”Gårn” har genomförts under året och skolbesök genomfördes på Liljestenskolan gällande specifika händelser. Orossamtal med tre elever på nyss nämnda skola som kunde kopplas till stök genomfördes dessutom.

Under året arbetade polisen intensivt mot narkotika och även två kommungemensamma insatser mot doping genomfördes. Sammanlagt under 2021 har cirka ett hundrafyrtiotal narkotikabrott och en handfull brott mot dopinglagen polisanmälts i kommunen.

Under hösten höll polisen tillsammans med fritid/ungdom i workshops för föräldrar till elever i årskurs 8 på temat narkotika och alkohol. Information på temat skickades av polisen via sektorchefen barn/utbildning även ut till föräldrar på Liljestenskolan och Olinsgymnasiet.

Trafikkontroller

Genom bland annat medborgardialogerna, identifierades platser aktuella för hastighetsöverträdelse och andra trafikrelaterade beteendebrott.

En kommungemensam insats gällande störande körning utfördes samt ett sjuttiotal fasta kontroller och otaliga rörliga kontroller – det vill säga när polisen stannar och kontrollerar fordon och förare under färd.

Totalt under 2021 skrevs cirka 400 stycken ordningsböter ut i kommunen och 75 % av dessa var relaterade till hastighetsöverskridning.

Tillsammanspunkterna

Löpande under året har inlägg postats på polisens sociala medier för att informera allmänheten om vilket arbete som bedrivs.

Grannsamverkansgrupperna har fortsatt få relevant information varje kvartal och en intervju med en grannsamverkare och kommunpolisen publicerades i Götene tidning innan sommaren med uppmuntran till att starta fler samverkansgrupper i kommunen.

Innan jul hölls ett stormöte för kommunens kontaktombud inom grannsamverkan för inspiration och ytterligare utbildning i ämnet.

Samverkan

Kommunpolisen vars tjänst bygger på samverkan, har under året haft ett 60-tal möten tillsammans med någon av kommunens sektorer, föreningar, handlare, företagare och allmänhet för att tillsammans göra kommunen bättre.

Alla behövs och är viktiga i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet!


Elisabeth Oliv
Kommunpolis Götene