Uppföljning medborgarlöfte 2020 - Grästorp

Detta har vi gjort under 2020.

I Grästorp har vi under året märkt att det varit få anmälningar och tips som kan påverka trygghet och brottslighet. Vi har därför detta år inte utfört lika mycket fordons- och förarkontroller i Grästorps kommun som vanligt. Detta har resulterat i att vi i år inte rapporterat lika mycket trafikbrott och narkotikabrott som föregående år. Dessa två brottstyper är helt styrda av hur aktivt polisen arbetar. Ju fler kontroller polisen utför ju fler rapporter skrivs.

Trafik

Under året har polisen genomfört ett 20-tal dokumenterade kontroller och riktade insatser som resulterat i minst 135 rapporter om trafikbrott eller narkotikabrott.

Drogförebyggande

Med trafikkontroller har vi större möjlighet att upptäcka både drogpåverkade och alkoholpåverkade förare men även att upptäcka det som vi kallar livsstilskriminella vilka ofta rör sig på våra vägar. Samtliga rapporterade förare som varit påverkade har erbjudits hjälp.

Polisen har, vid de tillfällen där man observerat ungdom på olämpliga platser, genomfört orossamtal och det sker ständigt nära samverkan med sociala enheter inom kommunen.

Ökad trygghet

En annan åtgärd som vi följer upp för ökad trygghetskänsla är synlighet. Vi har vid ett 30-tal tillfällen patrullerat med fordon eller till fots eller gjort spontana besök på skolor och fritidsgård eller varit delaktiga vid andra sammankomster och möten med medborgare eller annat.

Inbrott

Inbrott i bostäder är ovanligt och under förra året är det endast två medborgare som drabbats av inbrott. Ytterligare ett antal har på andra sätt utsatts för stöldbrott.

Grannsamverkan

Att stimulera till uppstart av Grannsamverkan ingår i polisens löfte för 2020 men med få inbrott så är har intresset att starta nya områden varit mycket lågt.

Sammanfattning

Man kan inte direkt se att covid-19 har påverkat polisens arbete med trafik och narkotika i området. Det som eventuellt har påverkat insatser är att man under 2020 infört ett arbetssätt där det gjorts utvärderingar och planering efter det behov som finns och med de personalresurser som förfogas över. Efter det görs en prioritering.

Som tidigare nämnt har Grästorp under året framstått som en kommun med få problem vilket medfört att polisens resurser inte alltid hamnat i Grästorp.

Sammanfattningen är att Grästorps uppfattas som en trygg och bra kommun att både bo och verka i. Att utsättas för oprovocerat våld utomhus är inte vanligt. Att drabbas av inbrott i sin bostad är heller inte vanligt.

Polisen och kommunen fortsätter med sin samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet och det kommer att finnas ett medborgarlöfte för 2021 där medborgarnas synpunkter ligger som grund i detta arbete.