Uppföljning medborgarlöfte 2021 - Grästorp

Trafik

Under 2021 har polisen utfört minst 55 fasta trafikkontroller i Grästorps kommun. Detta utöver de kontroller som sker löpande då vi rör oss i trafiken. Vi har i huvudsak inriktat oss på att upprätta kontroller på platser utifrån allmänhetens önskemål.

Övervakningen av trafiken har bl.a. lett till följande:

  • 276 ordningsförelägganden har utfärdats. D.v.s. böter som polisen skriver direkt på plats. 193 av dessa har gällt för höga hastigheter.
  • Vid 17 tillfällen har polisen rapporterat personer för olovlig eller grov olovlig körning. D.v.s. personer som kör utan körkort.
  • 14 fall av rattfyllerier har rapporterats. Av dessa har 9 handlat om narkotikapåverkade förare och 5 om förare som druckit alkohol.
  • Utöver detta har polisen skrivit 68 övriga anmälningar om diverse andra
    Trafikbrott.

Samverkan med kommun, skola och fritid angående droger och att tidigt upptäcka missbruk hos ungdomar

Polisen har under året haft god kontakt med kommunen gällande samverkan kring frågorna ovan.

Besöken i skolmiljön har tyvärr delvis hindrats av pandemin. Ett 15-tal spontanbesök har ändå genomförts på skolor och fritidsgård. Polisen har även varit på besök tillsammans med räddningstjänsten i alla klasser från årskurs 4-9 och pratat förebyggande om bränder. Detta med anledning av ett flertal brandtillbud i tätorten. Polisen har även genomfört ett besök med alla elever i årskurs 9 där vi pratade om A-traktorer och trafikbeteende kopplat till droger.

Totalt sett har inflödet av tips och indikationer om drogmissbruk hos ungdomar under 18 år varit lågt vilket måste ses som positivt. Polisen har under året upprättat totalt 18 anmälningar om narkotikabrott. Endast en av dessa har handlat om en ungdom under 18 år. 14 av dessa fall har gällt eget bruk, 3 fall av innehav och 1 fall av dopingbrott.

Grannsamverkan

Under året har polisen fortsatt med att skicka ut information till de olika grannsamverkansgrupper som finns i kommunen. Inga fysiska uppstartsmöten för grannsamverkan har genomförts och detta är bl.a. p.g.a. av pandemin. Ambitionen är att genomföra ett sådant möte i kommunen snarast möjligt under 2022.

När det gäller trygghetsmöten och trygghetsvandringar har det varit ett år där pandemin delvis har satt käppar i hjulen även för detta. Vid 50 noterade tillfällen har polisen dock närvarat i Grästorp genom olika former av fotpatrull och besök på olika platser i centrum. Även detta är tillfällen där vi får tillfälle att kommunicera med medborgarna och ta emot tips och funderingar.

Kristoffer Hjelm

Kommunpolis, Vara-Essunga-Grästorp