Grums – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet utgår från en kartläggning som Lokalpolisområde Karlstad tillsammans med Grums kommun har genomfört.

Kartläggningen resulterade i att en lokal lägesbild togs fram och prioriterades. Den lokala lägesbilden baserades på dialoger med medborgarna i Grums och Polisens medarbetarundersökning, kunskap som Polisen och kommunen besitter samt aktuell brottsstatistik.

Problemområde

Kartläggningen visade att alkohol- och drogrelaterad brottslighet är det tydligaste problemområdet i Grums kommun.

Detta område har gemensamma beröringspunkter med samtliga områden i kartläggningen (stölder och inbrott, trafikbrott, otrygga miljöer och skadegörelse)

Medborgarlöftet som kommer att löpa från 1 januari 2020-31 december 2022

•  Polisen kommer att genomföra utökat antal trafikkontroller relaterat till alkohol- och droger.
•  Polisen kommer att genomföra insatser mot försäljning av narkotika.
•  Polisen och Grums kommun kommer att bedriva informationskampanjer på Jättestensskolan och fritidsgården inom ramen för ANDT-arbetet ( alkohol, narkotika, doping och tobak ). Kampanjer ska även omfatta föräldrar och fritidsledare inom föreningar.

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om arbetet har haft effekt t.ex. genom en uppföljande enkät för medborgardialog samt en granskning av brottsstatistik. Om utvärderingen visar att inte önskad effekt uppnåtts kan medborgarlöftet förlängas annars tas ett nytt medborgarlöfte fram.