Gullspång - medborgarlöfte

Under 2021 kommer polisen och Gullspångs kommun att ha särskild fokus på ungdomar i riskzon, ungdomar med psykisk ohälsa och påverkade förare i trafiken.

Polisman stoppar bilar för kontroll vid trafikkontrollplats.

Bild: Polisen

Bakgrund

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkans- överenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.

Behoven i medborgarlöftet har identifierats genom dialoger med medborgare och medarbetare, enkätundersökningar, tidigare erfarenheter, statistik, anmälda brott och framtagna överenskommelse mellan polis och kommunen.

Problembild

Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle. Kostnaderna för mänskligt lidande, vård och behandlingar är stora. Ungdomars attityder till droger har förändrats och internet har lett till en ökning av tillgängligheten. Ökad tillgång och lägre priser riskerar leda till att fler unga hamnar i narkotikamissbruk.

Med ”psykisk ohälsa” syftar vi på de ungdomar som upplever omfattande besvär med det psykiska välbefinnandet. Det kan handla om att man saknar sysselsättning, hamnat i socialt utanförskap eller inte orkar med vardagen utan överväger självmord som en utväg på sina problem.

I trafiken kommer polisen att öka sin närvaro för att förebygga och upptäcka påverkade förare. En ökad närvaro ökar även möjligheten att upptäcka annan brottslighet.

Vårt löfte till dig

Under 2021 kommer polisen och Gullspångs kommun att särskilt fokusera på att försöka hitta och hjälpa ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/eller att narkotika missbruk samt att hjälpa ungdomar med psykisk ohälsa.

Polisen kommer att öka trafikövervakningen för att upptäcka påverkade förare.

Vi lovar att:

  • Samarbetet inom skola, socialtjänst, polis, och fritid ska fortsätta att fördjupas och utvecklas.
  • Polisen kommer att genomföra riktade insatser mot narkotika och prioritera lagföring.
  • Polisen kommer att genomföra riktade insatser mot påverkade förare i trafiken.
  • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera föräldrar och personal som möter unga, om tidiga tecken på att unga riskerar hamna i missbruk.
  • Skola och socialtjänst ska förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser. Socialtjänsten ska delta vid skolans elevhälsomöten under 2021.

Följ med hur det går

Invånarna i Gullspång kan följa arbetet genom:

  • Medborgardialoger
  • www.polisen.se/medborgarlöften
  • Facebook: Polisen östra Skaraborg
  • Gullspång kommuns hemsida

Kontakt

Helén Benjaminsen

Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan
öka tryggheten i Gullspång så är du välkommen att höra av
dig till din kommunpolis eller till Gullspång kommun.

Helén Benjaminsen
Kommunpolis i Gullspång
Telefon: 114 14
E-post: helen.benjaminsen@polisen.se