Gullspång, uppföljning av medborgarlöftet 2020

Under 2020 drabbades Sverige av en pandemi och året som gått har varit mycket speciellt, men trots det har polisen genomfört insatser för att uppfylla medborgarlöftet i Gullspång.

Problemområden och polisens del i medborgarlöftet 2020

I medborgarlöftet för 2020 lovade polisen och Gullspångs kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon, ungdomar med psykisk ohälsa och påverkade förare i trafiken.  Att försöka hitta och hjälpa ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/eller narkotika missbruk.

  • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas.
  • Genomföra riktade insatser mot narkotika och prioritera lagföring.
  • Riktade insatser mot påverkade förare i trafiken.
  • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera föräldrar och personal som möter unga, om tidiga tecken på att unga riskerar hamna i missbruk.

Medborgarlöftet har tagits fram genom dialoger med kommuninvånarna, polisens egen medarbetarenkät för sina anställda, polisens och kommunens gemensamma lägesbilder och polisens statistik på anmälda brott.

Insatser kopplade till medborgarlöftet

Drogförebyggande

Polisen har haft en regelbunden samverkan med kommunen i en samverkansgrupp gällande ungdomar och medborgarnas situation i lokalsamhället, där har representanter från skola, socialtjänst, polis och fritid medverkat.

En utvecklad samverkan där vi delar lägesbilder med varandra och hittar korta kontaktvägar, vi kan då lättare genomföra insatser tillsammans eller var för sig beroende på problembild.

Polisen har jobbat tipsbaserat mot narkotika och ungdomar och även kontaktskapande och gränssättande.

Skola

Polisen har besökt skolor och förskolor i syfte att skapa trygghet i skolmiljön samt utifrån viss problematik, där vi samtalat med elever och lärare.

Trygghetsskapande insatser

Polisen har jobbat aktivt med hög synlighet och närvaro i bil och till fots vid platser som genom vårt lägesbildsarbete uppfattas som otrygga inom kommunen. Vi har haft samtal och möten med kommuninvånare angående den upplevda tryggheten och otryggheten. Patrullering och närvaro vid skolor, insatser och spaningsuppdrag mot kända platser och individer.

Vi har också medverkat vid uppstart av nya grannsamverkansområden och möten gällande äldresäkerhet.

Inom trafiken har vi haft stor närvaro i och utanför tätort, flertalet lagföringar och trygghetsskapande åtgärder med fokus på hastighetskontroller, nykterhetskontroller och trafikfarliga beteenden. Vi har även haft övervakning mot yrkestrafik, flygande inspektioner och bearbetat inkomna tips inriktat på motorburen problematik och störande körning.

Brott och synlighet

Man kan konstatera att den anmälda brottsligheten inom Gullspångs kommun har minskat under en tre års period.

Brottskategorin trafikbrott och narkotikabrott som oftast initieras av polisen själva, går ner i antal. Även tillgreppsbrott, skadegörelsebrott har även de minskat i antal jämfört med de senaste åren.

Medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis som är viktig för en ökad upplevd trygghet.

Polisen och Gullspångs kommun kommer under 2021 att fortsätta sin samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, ett gemensamt medborgarlöfte kommer att skrivas och undertecknas av parterna.