Sök
Stäng Meny

Uppföljning 2022 medborgarlöfte Gullspång

Polisens del i medborgarlöftet 2022.

I medborgarlöftet för 2022 lovade polisen och Gullspångs kommun att särskilt fokusera på unga vuxna i riskzon och påverkade förare i trafiken.

  • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas.
  • Genomföra riktade insatser mot narkotika och påverkade förare i trafiken.
  • Parterna kommer att implementera EST modellen (Effektiv Samordning för Trygghet) för att skapa en gemensam lägesbild och samordna åtgärder som genererar trygghet i kommunen.
  • Parterna ska minst en gång per år informera föräldrar och personal som möter unga om symtom och riskbeteende, för att minska risken att unga hamnar i missbruk.
  • Gullspång kommun kommer att ha särskilt fokus på unga vuxna med både psykisk ohälsa och missbruk/drogproblematik.

Medborgarlöftet har tagits fram genom dialoger med kommuninvånarna och polisanställda, polisens och kommunens gemensamma lägesbilder och polisens statistik på anmälda brott.

Insatser kopplade till medborgarlöftet

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Arbetsmodellen EST – Effektiv Samordning för trygghet, är viktigt i samarbetet mellan Gullspångs kommun och polis, där även andra aktörer såsom näringsliv och medborgare involveras. Genom samverkan skapas en gemensam lägesbild i det trygghetsskapande arbetet mot brott och ohälsa. EST är en resurs bl.a. i framtagandet av samverkansöverenskommelsen och medborgarlöfte.
Denna arbetsmodell har inte implementerats under året som gått, men har en förhoppning att kunna startas upp under 2023, där vi tillsammans samordnar åtgärder och skapar trygghet i kommunen.

Polisen har haft regelbundna träffar med kommunen i olika samverkans forum gällande ungdomar, där representanter från skola, socialtjänst och fritid medverkat. En samverkan där vi delar lägesbilder med varandra och hittar korta kontaktvägar, vi kan då lättare genomföra insatser tillsammans eller var för sig beroende på en eventuell problembild.

Vi har besökt skolor och fritidsgård i syfte att skapa relationer och trygghet utifrån viss problematik, samtalat med elever och lärare, informerat om problematiken kring hot i sociala medier. Medverkat vid föräldramöte åk 6–9. Ungdomsutredare har medverkat i en kampanj ”Våld i ungas relation” på Gullstensskolans högstadium tillsammans med socialtjänst och skola.

Polis har haft samtal och möten med handlare på orten, medverkat vid seniormässa, trygghetsvandrat tillsammans med kommunen, startat upp nya grannsamverkansområden och nystart av befintliga, haft möte med personal på LSS boende och flertalet möten med allmänheten där vi informerat om bl.a. bedrägerier och grannsamverkan.

Trafik

Inom trafiken har vi haft stor närvaro och synlighet i och utanför tätort, riktade och spontana trafikinsatser, flertalet lagföringar och trygghetsskapande åtgärder med fokus på hastighetskontroller, nykterhetskontroller och trafikfarliga beteenden.

Vi har jobbat med övervakning mot yrkestrafik och bearbetat inkomna tips inriktat på motorburen problematik och störande körning. Kontrollerat A-traktorer, varit kontaktskapande och gränssättande bland ungdomar och tagit kontakt med föräldrar.

Brott och synlighet

Man kan konstatera att den anmälda brottsligheten inom Gullspångs kommun har minskat under en tre års period.

Brottskategorin trafikbrott och narkotikabrott går ner i antal. Snittålder på de som är misstänkta för narkotikabrott är 31 år.

Tillgreppsbrotten har minskat det senaste året och även skadegörelsebrotten är färre i antal.

Medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis som är viktig för en ökad upplevd trygghet.

Polisen och Gullspångs kommun kommer under 2023 att fortsätta sin samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, ett gemensamt medborgarlöfte kommer att skrivas och undertecknas av parterna.

/Helén Benjaminsen
 Kommunpolis Mariestad-Töreboda-Gullspång.