Uppföljning 2021 medborgarlöfte Gullspång

Ännu ett år i pandemin tecken och året som gått har varit mycket speciellt, men trots det har polisen genomfört insatser för att uppfylla medborgarlöftet i Gullspång.

Problemområden och polisens del i medborgarlöftet 2021

I medborgarlöftet för 2021 lovade polisen och Gullspångs kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon, ungdomar med psykisk ohälsa och påverkade förare i trafiken.

  • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas.
  • Genomföra riktade insatser mot narkotika och prioritera lagföring.
  • Riktade insatser mot påverkade förare i trafiken.
  • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera föräldrar och personal som möter unga, om tidiga tecken på att unga riskerar hamna i missbruk.

Medborgarlöftet har tagits fram genom dialoger med kommuninvånarna, polisens egen medarbetarenkät för sina anställda, polisens och kommunens gemensamma lägesbilder och polisens statistik på anmälda brott.

Insatser kopplade till medborgarlöftet

Ungdomar i riskzon

Med ”ungdomar i riskzon” syftar vi på ungdomar som riskerar att till exempel dras in i kriminella nätverk eller narkotikamissbruk.

Polisen har haft regelbundna träffar med kommunen i olika samverkans forum gällande ungdomar, där representanter från skola, socialtjänst och säkerhetssamordnare medverkat. En samverkan där vi delar lägesbilder med varandra och hittar korta kontaktvägar, vi kan då lättare genomföra insatser tillsammans eller var för sig beroende på problembild.

Polisen har jobbat med tips gällande narkotika och ungdomar, besökt skolor och pratat om problematiken kring hot i sociala medier.

Ungdomar med psykisk ohälsa.

Polisen har besökt skolor och förskolor i syfte att skapa relationer och trygghet i skolmiljön utifrån viss problematik, där vi samtalat med elever och lärare.

Vi även har blivit inbjudna till ett möte med socialpsykiatrin.

Påverkade förare i trafiken.

Inom trafiken har vi haft stor närvaro i och utanför tätort, riktade och spontana trafikinsatser, flertalet lagföringar och trygghetsskapande åtgärder med fokus på hastighetskontroller, nykterhetskontroller och trafikfarliga beteenden.

Vi har jobbat med övervakning mot yrkestrafik, och bearbetat inkomna tips inriktat på motorburen problematik och störande körning. Kontrollerat A-traktorer, varit kontaktskapande och gränssättande bland ungdomar, förverkat alkohol och tagit kontakt med föräldrar.

Polisen har skickat ut ett digitalt brev till föräldrar via skolan – ”Till dig som äger och kör en A-traktor eller ”EPA”.

Trygghetsskapande insatser..

Polisen har jobbat aktivt med hög synlighet och närvaro i bil och till fots vid platser som genom vårt lägesbildsarbete uppfattas som otrygga inom kommunen. Vi har haft samtal och möten med handlare på orten och kommuninvånare angående den upplevda tryggheten och otryggheten.

Patrullering och närvaro vid skolor, insatser och spaningsuppdrag mot kända platser och individer i tätort och ytterområden.

Brott och synlighet

Man kan konstatera att den anmälda brottsligheten inom Gullspångs kommun har ökat under en tre års period.

Brottskategorin trafikbrott och narkotikabrott som oftast initieras av polisen själva, går ner i antal. Snittålder på de som är misstänkta för narkotikabrott är 33 år.

Tillgreppsbrotten har ökat det senaste året, det som sticker ut är då tillgrepp i garage, källare, vind och fritidshus. Även skadegörelsebrotten har ökat något i antal jämfört med de senaste åren.

Medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis som är viktig för en ökad upplevd trygghet.

Polisen och Gullspångs kommun kommer under 2022 att fortsätta sin samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, ett gemensamt medborgarlöfte kommer att skrivas och undertecknas av parterna.

/Helén Benjaminsen
 Kommunpolis Mariestad-Töreboda-Gullspång.