Habo – medborgarlöften

Polisen och Habo kommun kommer under 2022 att arbeta förebyggande mot ungdomsrelaterad brottslighet.

Polismyndigheten och Habo Kommun har valt att förlänga 2020-2021 års medborgarlöfte till att gälla även under 2022. Anledningen till förlängningen är att båda parter anser att medborgarlöftet rörande ungdomsrelaterad brottslighet är ett prioriterat arbetsområde och som är långsiktigt. Vi har tagit lärdom av arbetet som genomförts under de två åren och utveckla det vidare under 2022.

Medborgarlöfte 2020-2022

Polis och Habo kommun sak tillsammans arbeta förebyggande mot ungdomsrelaterad brottslighet

Inom brottsområden som:
– droger
– trafik
– skadegörelse

Tillsammans kommer vi bland annat arbeta med följande aktiviteter

Droger

 • Områdespolisen skall fortsätta sin täta samverkan med skola och kommun i syfte att uppmärksamma, förebygga och minska problem relaterade till drogmissbruk och annan ungdomsrelaterad brottslighet. Utvärdering av samverkan sker varje tertial av båda parter.
 • Polisen ska utföra ett hund-sök per termin eller vid behov i grundskolan i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
 • Polis och kommun träffas kontinuerligt på strategisk nivå (SSG - Strategisk samverkansgrupp) för att bl.a. tidigt upptäcka tecken på förekomst av droger i kommunen.
 • Starta sociala insatsgrupper vid behov.
 • Habo kommuns ska fortsätta sitt aktiva arbete med frågor rörande alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) med speciella program och med Habo kommuns drogpolitiska handlingsprogram.

Trafik

 • Polisen skall arbeta med riktade trafikkontroller mot bilburen ungdom. Både civilt och uniformerat i samverkan med personal som har bilinspektörs kompetens minst nio gånger under året.
 • Polisen ska jobb med trafiksäkerhet och har som målvärde att utföra minst 104 stycken trafikkontroller under året.
 • Habo kommun ska aktivt arbeta för meningsfulla aktiviteter för bilburna ungdomar.

Skadegörelse

 • Polisen och Habo kommun ska utföra orsaksanalyser för att på ett strukturerat sätt kunna identifiera gärningsmönster och gärningspersoner. Där av är det av vikt att polisanmälningar och tillbud till kommunen utförs efter rutiner gällande brott som anlagd brand, stöld, rasistiska klotter, skadegörelse med stor skadekostnad etc.
 • Habo kommun ska undersöka möjligheterna att sätta upp övervakningskameror på platser i kommunen som är drabbade av skadegörelse.
 • Habo kommun skall verka för fler upplysta platser efter analys på skadedrabbade objekt.
 • Genom information från Habos kommuns tillbudsrapportering ska kommun och polis jobba tillsammans för att förebygga fortsatta tillbud.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning av medborgarlöften Habo 2021.docx