Sök
Stäng Meny

Uppföljning medborgarlöfte Habo kommun

Målet med medborgarlöftet mellan Habo kommun och Polisen är att förebygga och beivra brott samt att öka tryggheten hos medborgarna. Nedan redovisas vilka åtgärder som gjorts under det första tertialet i arbetet med att genomföra medborgarlöftet 2023.

Fokusområden

Narkotika

Polisen och kommunen arbetar kontinuerligt under året med förebyggande insatser kopplat mot narkotika och ungdomar. Polisens uppfattning är att tillgången till narkotika i kommunen är god. Polisen har under tertial 1 bland annat analyserat kommunens narkotikamätningar i avloppsvatten, en ny mätning kommer att genomföras under hösten 2023.

Skadegörelse

Polisen och kommunen har under det första tertialet arbetat kontinuerligt mot skadegörelse och tillbud. En plats som sticker ut i statistiken är Kommunbiblioteket som bland annat har varit utsatt för flera tillfällen av skadegörelse kopplat till eld.

Trafik

Polisen och kommunen har under det första tertialet arbetat för en ökad trafiksäkerhet. Bägge parter delar uppfattningen om att trafikläget i Habo är lugnt för tillfället och att antal klagomål från medborgarna gällande motorburen ungdom har minskat.

Aktiviteter

Narkotika

 • Områdespolisen skall fortsätta sin täta samverkan med skola och kommun i syfte att uppmärksamma, förebygga och minska problem relaterade till drogmissbruk och annan ungdomsrelaterad brottslighet.

  Samverkan mellan kommunen och områdespolisen har fortgått under tertial 1. Under tertial 2 börjar två nya områdespoliser med fokus på Habo kommun.

 • Polisen skall genomföra hund-sök i grundskolan i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.

  Polisen har genomfört ett hundsök under tertial 1, ingen narkotika anträffades.
 • Habo kommun och Polisen skall samverka på strategisk nivå via SSG samt dela lägesbild i samband med brottsförebyggande rådet.

  Forumet SSG och Brå/folkhälsoråd har genomförts under tertial 1.

 • Habo kommun skall kunna starta insatser vid behov i samverkan med Polis.

  Ja, en samverkansinsats har genomförts under tertial 1. 
   
 • Habo kommun skall kontinuerligt jobba förebyggande med kompetensutveckling om risk- och skyddsfaktorer för kommunens personal.

  Habo kommun har bland annat genomfört utbildning inom risk- och sårbarhetsanalys inom hemsjukvården för att arbeta förebyggande, dock ej specifikt mot narkotika.

 • Habo kommun ska fortsätta sitt aktiva arbete med frågor rörande ANDT med speciella program och med Habo kommuns drogpolitiska handlingsprogram.

  Det drogpolitiska handlingsprogrammet finns och kommunen arbetar med detta ämne. Räddningstjänsten kommer bland annat att införa en alkometer i samband beredskapsveckan i syfte att förebygga alkoholrelaterade problem inom arbetet.

Skadegörelse

 • Polisen och Habo kommun skall tillsammans utföra orsaksanalyser för att på ett strukturerat sätt kunna identifiera gärningsmönster och gärningspersoner. Kommunen skall följa gällande rutiner för polisanmälningar och tillbud till kommunen.

  Inget behov av orsaksanalysarbete har funnits under tertial 1. Inga specifika platser eller modus utmärker sig i kommunen under första delen av året.

 • Habo kommun ska kontinuerligt undersöka möjligheterna att sätta upp övervakningskameror på platser i kommunen som är drabbade av skadegörelse.

  2st nya kameraområden har installerats under tertial 1; Alléskolan och Bränningeskolan. Kamerorna är nu i drift och polisen kan vid behov ta del av kommunens övervakningsfilmer i samband med utredningsåtgärder.

Trafik

 • Polisen skall arbeta med riktade trafikkontroller mot bilburen ungdom, både civilt och uniformerat i samverkan med bilinspektörer.

  Polisen har under tertial 1 genomfört ett antal kontroller i Habo kommun, bland annat med hjälp av bilinspektörer.

 • Habo kommun ska aktivt arbeta för meningsfulla aktiviteter för bilburna ungdomar.

  Meningsfulla aktiviteter genomförs för motorburen ungdom på Spinnet, bland annat visades ett projekt upp under Custum Motor Show 2023.