Halmstad – medborgarlöften

Varje år ger Halmstads kommun och polisen i Halmstad ett gemensamt medborgarlöfte. Det rör sig om en rad konkreta åtgärder för att förebygga brott som kommun och polis lovar att genomföra. Här är medborgarlöftet för 2021 – 2022.

Bakgrund

Medborgarlöften är en del av polisens styrmodell och tas fram i samverkan med kommunen.

Den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för de mål som polisen och kommunen arbetar med. Medborgar- och medarbetarperspektivet ska tas till vara för att göra den lokala problembilden tydligare.

När löftena tas fram ska medborgarna lokalt involveras, och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Det handlar om aktiviteter som polisen och kommunen tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Lägesbild

I den samlade lägesbilden har polisen och Halmstads kommun identifierat stadskärnan som den plats där flest invånare, enligt medborgardialoger och enkät, upplever otrygghet.

Hösten 2020 genomfördes en fördjupad kartläggning (Halmstads stadskärna – fördjupat medborgarlöfte del 1 och 2). Denna visar på att antalet anmälda brott minskar samtidigt som otryggheten ökar. Stadskärnan är under omvandling med förändrade handelsmönster, nya etableringar och människor använder stadskärnan på ett nytt sätt som sammantaget gör att miljön upplevs som ny och otrygg.

Karta över Halmstads centrum och stadskärna

Stadskärnan är och ska vara en mötesplats för barn, unga och vuxna där aktiviteter förenar intressen i alla åldrar. Detta område fungerar redan i dag som en mötesplats och är i väldigt många delar positiva för kommunen och dess invånare.

För att stadskärnan ska upplevas som en trygg plats behöver polis och kommun i samverkan med andra parter arbeta aktivt med olika aktiviteter och åtgärder.

2021-2022 fortsätter medborgarlöftet att fokusera på stadskärnan. En ökad trygghet och minskande brottslighet är ett långsiktigt arbete varför löftet om stadskärnan förlängs. Utöver detta så har arbetet påverkats av pandemin och inte kunnat genomföras i den utsträckning som planerat.

Medborgarlöftet för 2021 – 2022

Polisen och Halmstad kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja invånarnas trygghet i stadskärnan.

Detta ska åstadkommas genom att:

Polisen och kommunen lovar att:

 • I samverkan med andra aktörer arbeta för att skapa en levande och trygg stadskärna.
 • Bevaka och värdera nya arbetsmetoder för att öka tryggheten.
 • Följa upp arbetet i samband med framtagande av nytt medborgarlöfte.

Polisen lovar att:

 • Polisen ska under 2021-2022 närvara med synlig uniformerad polis inom stadskärnan i syfte att arbeta kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande med en årsbaserad tidsåtgång om minst 900 timmar/ år.

Kommunen lovar att:

 • Ansöka om tillstånd för kamerabevakning i stadskärnan.
 • Öka närvaron av trygghetsskapande vuxna i stadskärnan.
 • Kontinuerligt arbeta med en ren och välskött stadskärna.
 • Stänga av biltrafik och skapa en umgängesyta på Lilla Torg under sommaren.
 • Ta fram en ny gestaltning av Stora Torg och genomföra den.
 • Belysa och aktivera kulturstråk Nissan.
 • Byta ut dekorationsbelysningen i träd och komplettera julbelysningen.

Därför görs löftet

Syftet med medborgarlöftet är att öka invånarnas trygghet och att minska brottsligheten. Därmed blir också Halmstads kommun en mer attraktiv plats att bo på. När människor upplever trygghet har de bättre förutsättningar att bidra till samhället och till en positiv utveckling för kommunen.

Med mindre brottslighet minskar också det mänskliga lidande som brott medför för såväl de utsatta som kriminella och anhöriga. Brottslighet kostar dessutom samhället stora summor och ett minskat antal brott har därför stora samhällsekonomiska fördelar.

Dialog först – löfte sedan

Medborgarlöftet grundas på dialog, avsedd att få fram en lägesbild som berättar vad som är angeläget för att invånarna ska känna sig trygga. Dialogen förs på olika sätt, framför allt genom en årlig enkät på kommunens webbplats och genom polisens samtal med invånare på olika orter och i olika stadsdelar. Polisen får härigenom ett komplement till den bild som kommer fram genom statistik.

Medborgardialog med tillhörande löfte är ett led i polisens strävan att komma närmare invånarna och att anpassa arbetet efter lokala behov.

Gustav Rosén Zetterberg, tf. lokalpolisområdeschef        
Jonas Bergman, ordförande kommunstyrelsen, Halmstads kommun

Kontakt i Halmstad

Kenneth Mattsson, kommunpolis
010-566 13 40
kenneth.mattsson@polisen.se

Lokalpolisområde Halmstad ingår i polisområde Halland.