Hammarö – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av Polismyndighetens nya organisation. Det är lokalpolisområdet Karlstad (LPO Karlstad) som lovar att genomföra åtgärder och kommunicera genomförda åtgärder. De gör detta tillsammans med Hammarö kommun.

De båda har tillsammans genomfört medborgardialoger i form av enkäter och via Hammarö kommuns hemsida. Lokalpolisområde Karlstad och Hammarö Kommun har tillsammans analyserat medborgardialogen och andra tillgängliga datakällor för att ringa in aktuella problemområden. 

Problemområden

Den sammanvägda och upplevda problembilden i Hammarö kommun är främst:

1. Alkohol- och drogrelaterad brottslighet
2. Trafik

Dessa två problemområden har visat sig vara de mest utmärkande problemområden i kommunen. 

Lokalpolisområde Karlstad och Hammarö kommun kommer under tre år att inrikta sig på dessa två problemområden.

• Medborgarlöftet kommer att löpa från 1 januari 2020 till 31 december 2022.
• Uppföljning ska genomföras tillsammans under året. LPO Karlstad är sammankallande och leder uppföljningen.

Polisen och kommunen  kommer tillsammans  att:

• Utveckla informationsutbyte och samverkan i insatser mot ungdomar för att effektivisera hantering av ärenden.
• Genomföra tillsyner mot verksamheter som har alkoholtillstånd.
 

Lokalpolisområde Karlstad kommer att:

  • Bedriva grannsamverkan.
  • Ha utökad trafiktillsyn och hastighetskontroller i kommunen. Extra tillsyn på Bymiljövägen (Karlstadsvägen).
  • Genomföra insatser mot drog- och alkoholförsäljning om underrättelseläget medger detta.

Hammarö kommun kommer att:

  •  Hammarö kommuns väktare kommer att ha riktade insatser mot aktuella problemområden, som t.ex. båthamnar, skadegörelse på skolor och andra  brottsdrabbade områden.
  •  Förebyggande  insatser mot ungdomar  och droger.
  • Trygghetsvandringar tillsammans med polisen och räddningstjänsten.

 Uppföljning  och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas i slutet av varje år och resulterar i att kommunen och polisen tillsammans inriktar kommande års aktiviteter utifrån behov och inträffade händelser. 
Om utvärderingen visar att inte önskad effekt uppnåtts kan medborgarlöftet förlängas annars tas ett nytt medborgarlöfte fram.

Hammarö kommun