Haninge – medborgarlöften

Samverkan mellan kommun och polis är viktigt för att tillsammans kunna verka effektivt i det brottsförebyggande arbetet.

För att lyfta delar av de arenor där polis och kommun samverkar inom, så finns Samverkansavtalet. Arbetet med medborgarlöftet är ett resultat av samverkansavtalet tillsammans med trygghetsdialoger och trygghetsmätning.

Medborgarlöftet innefattar åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Genom medborgarlöftet ska polis och kommun gemensamt utföra insatser som direkt riktar sig till medborgarnas upplevda trygghet och den faktiska tryggheten.

Det handlar om konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Mot bakgrund av de trygghetsdialoger och trygghetsmätningar som genomförts i kommunen så har nedan områden framkommit som prioriterade önskemål hos medborgarna i Haninge kommun, med intentionerna att genomföras när nuvarande restriktioner tillåter.

Trygghet i offentlig miljö

  • Genomföra gemensamma trygghetsinventeringar, två stycken/halvår, där kommundelar väljs utifrån trygghetsmätning och en lägesbild som framkommit i gemensamma mötesforum.
  • Polisen ska öka sin synliga närvaro i kollektivtrafiken, vid kommunikationspunkter och centrumanläggningar. Målet utöver den vardagliga linjeverksamheten är att också göra dessa riktade insatser i samverkan med andra aktörer.
  • Polisen och representanter från kommunens olika verksamheter ska regelbundet besöka ungdomsmiljöer för att etablera kontakter och öka tryggheten.
  • Genomföra veckovisa utsättningar (fredagar) med delning av operativ lägesbild.

Samverkan kring förebyggande arbete med fokus på barn och unga

  • Inom samverkansavtalet mellan polis och kommun förbinder vi oss att jobba aktivt för att förebygga och hindra att ungdomar hamnar inom kriminalitet. Detta genom en samverkan där aktuell lägesbild delas och insatser prioriteras inom respektive verksamhet gällande ungdomar i riskzon.

Trafik

  • Polisen och kommunen ska i samverkan verka för att öka trafiksäkerheten inom kommunen. Detta genom att utgå från en gemensam lägesbild inom respektive ansvarsområde för att öka tryggheten/säkerheten i trafiken.

Trygghetsdialoger

  • Tillsammans ska, kommun och polis, genomföra minst, fyra stycken trygghetsdialoger i olika delar av kommunen.

Uppföljning

Medborgarlöftena följs kontinuerligt upp av, parterna under året. Minst fyra gånger under året kommer vi att berätta för invånarna hur vi arbetat med medborgarlöftet. Informationen kommer att synas på respektive organisations sociala mediekanaler och/eller hemsidor.

Utvärdering

I slutet av året kommer parterna tillsammans att utvärdera medborgarlöftena. Vi kommer då att  följa upp och i de fall det är möjligt analysera om aktiviteterna har haft effekt på tryggheten och/eller brottsligheten.