Härjedalen – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Medborgarlöftet utgår från en lokal kartläggning, gjord av kommun och polis, som sammanställts i en gemensam lägesbild för Härjedalens kommun.

Lägesbilden beskriver den lokala problembilden i kommunen och har tagits fram genom underrättelser, medborgar- och medarbetardialoger, kunskap som finns hos polisen och kommunen samt brottsstatistik.

Utifrån lägesbilden har följande fokusområden prioriterats att samverka kring:

  • Trafiksäkerhet
  • ANDT-arbete kopplat till ungdomar och unga vuxna
  • Brottslighet som påverkar lokalsamhället

Medborgarlöfte 2021-2022

Utifrån de framtagna fokusområdena ger polisen och kommunen följande medborgarlöften.

Trafiksäkerhet

Härjedalens kommun har i perioder ett högt trafikflöde bland annat genom det stora antalet besökare som kommer till kommunen via vägnätet.

Medborgardialogerna visar också att trafikrelaterad brottslighet i hög grad både engagerar och oroar många medborgare i kommunen.

Polisen och kommunen lovar därför att arbeta för tryggare trafikmiljö och ökad trafiksäkerhet, på väg och även i terräng, i Härjedalens kommun.

Syftet med arbetet är att försöka tillmötesgå medborgarnas önskemål och behov samt att minska olycksrisken och därigenom öka känslan av trygghet för medborgarna.

ANDT-arbete kopplat till ungdomar och unga vuxna

Statistiken antyder att narkotikaproblematiken ökar i landet och I länets kommuner. Statistiken förstärks av det som framkommer i polisens medarbetardialoger och även genom underrättelser som lämnats från allmänheten till polisen. Sammantaget ger det signaler om en mer tillåtande attityd och en normalisering gällande narkotika som inte är önskvärd.

Polisen och kommunen tycker att det är viktigt att samverka för att förebygga, motverka och förhindra ungas bruk av narkotika.

Polisen och kommunen ger därför löfte om att arbeta förebyggande för att påverka ungdomar och unga vuxnas attityder främst gällande alkohol, narkotika och tobak.

Brottslighet som påverkar lokalsamhället

Brottslighet som påverkar medborgarna i Härjedalens kommun påverkar också den upplevda tryggheten.

Polisen och kommunen har utifrån den information som finns i statistik och även återkommer i medborgardialoger därför prioriterat att ge löfte om att samverka för att förebygga bedrägerier och inbrott i Härjedalens kommun.

Polisen och kommunen lovar att utveckla nuvarande samverkan samt söka nya samarbetsområden.

Följ med i hur det går

Medborgarlöftet och de planerade åtgärderna följs upp löpande och redovisas genom kommunikation en gång per år.