Heby – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norduppland och Heby kommun lovar att i samverkan fortsätta att utveckla arbetssättet med gemensamma lägesbilder inom ramen för medborgarlöftet 2022.

I medborgarlöftet för 2021 enades Heby kommun och lokalpolisområde Norduppland om att införa ett nytt arbetssätt med framtagande av systematiska gemensamma lägesbilder som sedan skulle ligga till grund för beslutade verksamhetsinriktningar. Inriktningarna skulle gälla för respektive verksamhets brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna.

Löftet gällande införandet av gemensamma lägesbilder och verksamhetsinriktningar har uppfyllts och därmed lagt grunden för en mer effektiv samverkan som tar sikte på aktuella utmaningar i kommunen. Arbetet har dock bara tagit sin början och kontinuerlig uppföljning samt utveckling är avgörande för framtida framgång inom området. Det är centralt att de lägesbilder som skapas är korrekta och rättvisande så att de gemensamma resurser som finns sätts in på de sätt som är mest gynnsamma för kommuninvånarna.

Heby kommun och Lokalpolis område Norduppland lovar att i samverkan fortsätta att utveckla det etablerade arbetssättet med systematiska gemensamma lägesbilder som ligger till grund för beslutade kvartalsvisa verksamhetsinriktningar.

  • Utveckling av arbetssättet ska ske brett och baseras på utvärdering av tidigare arbete och erfarenheter.
  • De kvartalsvisa inriktningar som beslutas ska ha fortsatt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna.