Hedemora – medborgarlöften

Medborgarlöften syftar till ett mer effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i lokalsamhället. Den framtagna lägesbilden är en kombination av polisens, kommunens och medborgarnas kunskap om de lokala förhållandena.

Lokalpolisområde Falun har uppfyllt de medborgarlöften som tidigare slutits med Hedemora kommun och nu fortsätter man med strukturerad samverkan med fokus på unga och droger.

Sedan tidigare har lokalpolisområde Falun slutit medborgarlöften med kommunen och uppfyllt de kriterier som ställts i dem. Fokus i båda löftena har handlat om narkotikaanvändning bland unga.

– För Hedemora kommun gäller att vi har uppfyllt våra löften att starta upp en strukturerad samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF). Vi har kommit igång med det praktiska arbetet som tar sikte på tidiga samordnade brotts- och drogförebyggandeinsatser för unga, säger Thomas Nordström, kommunpolis i Avesta och Hedemora kommun.

Mandat och åtagande att samverka finns nu också inskrivet i de nya samverkansöverenskommelserna mellan polis och kommun.

I det lokala metodstödet för denna samverkan som håller på att färdigställas för respektive kommun står bland annat att lokalpolisområde Falun och Hedemora kommun ser ett behov av att stärka samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid kring ungdomar i riskzonen för kriminalitet och/eller drogmissbruk. Tidiga och samordnade insatser är grundläggande i arbetet att förhindra en kriminell livsstil.

Ett beslut har också tagits i det lokala brottsförebyggande rådet (Brå) att en lokal samverkansmodell ska tas fram för just detta ändamål.

– En förutsättning för samverkan är utbyte av information och för att myndigheter ska kunna utbyta information krävs att det kan göras utan hinder av sekretess. En kärna i arbetet handlar därför om att inhämta ett sekretessbrytande samtycke från vårdnadshavarna, vilket möjliggör att en god samverkan kan ske, säger Thomas Nordström.

– Tidiga insatser för unga är en viktig fråga som vi på många sätt vill prioritera, säger Stefan Norberg, kommunalråd i Hedemora kommun. Att vi utvecklat vår samverkan mellan de som på olika sätt arbetar för att trygga ungdomars vardag är något jag är mycket nöjd med. Nu måste arbetet fortsätta.