Uppföljning 2021 medborgarlöfte Hjo

Även detta år har som bekant varit speciellt genom att vi alla på olika sätt tvingats till begränsningar genom pandemin. Trots detta har polisen arbetat vidare för att i så stor utsträckning som möjligt, kunna uppfylla de mål vi satt upp.

Så uppfyllde polisen sitt löfte 2021

För att infria de olika delarna i medborgarlöftet 2021, genomförde både polisen och kommunen olika insatser kopplat till detta.

I medborgarlöftet 2021 lovade vi från polisens sida att:

  • Genomföra riktade insatser mot narkotika.
  • Genomföra riktade insatser mot påverkade förare i trafiken.

Tillsammans med kommunen lovade polisen:

  • Att samarbetet inom skola, polis, socialtjänst, kultur och fritid ska fortsätta att utvecklas.
  • Jobba efter den framtagna handlingsplanen för drogförebyggande arbete.

Uppföljning 2021

Pandemin har tyvärr omöjliggjort en del kontroller och besök på grund av restriktioner .och nedstängda verksamheter. Följande resultat kan vi från polisens sida redovisa.

571 stycken brott anmäldes i Hjo kommun som är att jämföra med år 2020 då 594 brott anmäldes.

Trafiksäkerhetshöjande insatser

Vid trafikbrott och narkotikabrott så initieras de nästintill alltid av polisen själva. Ju fler kontroller ju fler anmälda. Förarna kan upptäckas vid riktade eller spontana fordonsstopp. Polisen kan också utföra kontroller utefter tips.

Under 2021 genomförde polisen i östra Skaraborg ett flertal trafikkontroller i Hjo kommun vilket resulterade i 114 stycken böter (ordningsförelägganden) Kontrollerna har skett både i tätort och på övriga vägnätet i Hjo kommun.

Under förra året rapporterades 47 stycken trafikbrott (72 stycken under 2020). Utav dessa anträffades 11 stycken rattfyllerier under påverkan av alkohol och/eller narkotika (18 stycken under 2020).

Många samtal och kontroller har genomförts med de ungdomar som äger eller vistas runt A-traktorer med det främsta syftet att öka förståelsen hos de unga för att följa lagen samt för att inte störa de som bor eller vistas i kommunen.

Narkotika

Polisen har under året upptäckt 21 stycken narkotikabrott i Hjo kommun.  Utav dem har 14 stycken kroppsbesiktningar utförts där personer misstänkts för narkotikabrott eget bruk. 7 stycken rapporterades för innehav av narkotika. (34 stycken narkotikabrott 2020, varav 24 stycken eget bruk samt 10 stycken innehav av narkotika)

Våld

48 stycken anmälda våldsbrott i Hjo kommun (45 stycken 2020). Utav dessa var 7 brott i parrelation (11 stycken 2020).

Stölder

206 stycken tillgreppsbrott (172 stycken 2020). Varav 7 stycken var ringa stöld, tidigare kallat för snatteri (20 stycken under 2020).

9 stycken bostadsinbrott och 4 stycken i fritidshus (5 stycken bostadsinbrott och 8 stycken i fritidshus 2020).

Ungdomar

Under 2021 skrevs 30 anmälningar med misstänkta personer under 21 år i Hjo kommun (39 stycken 2020).

Trygghetsskapande insatser

Polisen och Hjo kommun har under året samverkat i flera forum. Bland annat BRÅ (Brottsförebyggande Råd), Lilla BRÅ (Brottsförebyggande råd med inriktning mot barn och unga) och sedan våren 2021 arbetar polisen och kommunen enligt metoden ”Effektiv Samordning för Trygghet” (EST). Genom digitala möten varannan vecka där polisen, olika förvaltningar inom kommunen, fastighetsägare och näringsidkare medverkar, delar vi den lägesbild som finns vid den aktuella perioden. Där får polisen kunskap om vilka områden som upplevs som otrygga och utsatta på något sätt och vi kan därefter rikta resurser och insatser mot just detta.

Polis har även återkommande lägesavstämningar med personal från socialtjänsten och fastighetsbolaget Wennergrens. Dels tillsammans och dels var och en för sig.

Att förebygga brott genom Grannsamverkan är ständigt aktuellt. Några nya områden har startats upp under 2021. Informationsutskick har likt tidigare fortsatt att skickas ut till de redan befintliga grupperna vid ett par tillfällen under året. Detta har självklart även inkluderat de grupper som är engagerade i Båtsamverkan.

Polisen har vid ett flertal tillfällen under året besökt kommunens skolor och fritidsgården Stationen. Syftet är tydligt, att skapa bättre kontakter med ungdomar. I juni genomförde socialtjänst och polis en stor gemensam insats för att komma tillrätta med den skadegörelse som under några månader inträffat utanför skoltid på Guldkroksskolan. Efter insatsen upphörde skadegörelsen.

Polisen har även genomfört några orossamtal med unga personer i deras bostad, då de kan befaras vara i farozon för att begå brott.

Under året har flera möten genomförts gällande motorburen problematik. De medverkande har varit polis tillsammans med representanter från olika kommunala förvaltningar och privatpersoner som upplevt störningar. Under hösten är vi flera som kan konstatera att våra insatser har fått effekt. Fordonstrafiken är betydligt mindre störande i Hjo tätort.

Under juni, juli, augusti 2021 genomfördes en medborgarenkät på polisen.se. 76 personer valde att ge sin syn på tryggheten i Hjo. Svaren kommer delvis att ligga till grund för medborgarlöftet 2022. Utifrån svaren genomfördes en trygghetsvandring i Hjo i november. Totalt deltog 7 representanter från polis, kommun, näringsliv och ideell organisation.

______________________________________________________________

För att komma i kontakt med polisen kan du välja något av följande alternativ:

114 14
Polisen.se
Instagram polisen_ostra_skaraborg
Facebook Polisen östra Skaraborg
Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten så är du välkommen att höra av dig till din kommunpolis eller till Tibro kommun.

Irene Broberg
Kommunpolis
Irene.broberg@polisen.se

Tibro kommun
Kontaktcenter
Telefon 0504-180 00