Huddinge – medborgarlöften

Som ett led i att öka tryggheten utformar lokalpolisen i Huddinge, Huddinge kommun och Södertörns Brandförsvarsförbund medborgarlöften tillsammans.

Medborgarlöftenas innehåll har tagits fram efter medborgardialoger och trygghetsundersökningar i kombination med medarbetardialoger och tillgänglig statistik. Stor vikt har lagts vid de synpunkter som kom fram vid medborgardialoger och trygghetsundersökningar.

Vi lyssnar på er!

Situationen idag

Utifrån resultatet av genomförda trygghetsdialoger, trygghetsenkäter, medarbetardialoger och tillgänglig statistik har vi tillsammans tagit fram en gemensam lägesbild kring tryggheten och brottsligheten i Huddinge kommun.

Vi ser att det är olika saker som oroar invånare och verksamma i våra olika kommundelar men vissa saker är aktuella i alla kommundelar.

De områden där invånare, besökare, medarbetare och statistiken visar på behov av trygghetsskapande åtgärder är främst:

1. Trygghet i offentlig miljö

I några av kommunens områden är otryggheten stor under kvälls- och nattetid. Många upplever ungdomsgäng, stökiga personer, mörka och skräpiga miljöer som stora otrygghetsfaktorer. I Flemingsberg, Skogås och Vårby är otryggheten större än i övriga delar av kommunen. Gällande problem med hastighetsöverträdelser som skapar otrygghet i bostadsområdena så är det jämnt fördelat över kommunen.

2. Narkotika

Hantering och användning av narkotika upplevs som ett stort problem inom många av kommunens områden. Medborgarnas önskemål är att polisen ska jobba för att minska narkotikaanvändningen i samtliga kommundelar.

3. Barn och unga

Våra barn och ungas kriminalitet och brottsutsatthet påverkar de som bor och arbetar i kommunen och engagerar samtliga våra olika enheter.

Våra medborgarlöften för 2021

Trygghet i offentlig miljö

  • Gemensamt ska Huddinge kommun, Polisen och Södertörns brandförsvarsförbund genomföra minst åtta trygghetsdialoger samt trygghetsbesiktningar i olika kommundelar.
  • Polisen kommer att genomföra helginsatser varje fredag- och lördagskväll under minst 30 av årets helger. Helginsatsen innebär att vi i samverkan ökar synligheten på offentliga platser.
  • Huddinge kommun kommer ha regelbunden närvaro på fredagskvällar av socialtjänstens Förebyggarteam i kommunens områden där ungdomar befinner sig vid minst 40 tillfällen under året.
  • Polisen kommer, utöver helginsatsen, fotpatrullera minst en gång i veckan i Flemingsberg, Skogås och Vårby.
  • Huddinge kommun ska genomföra 70 tillsynsbesök på krogar och restauranger, varav minst 20 tillsammans med Polisen, Södertörns Brandförsvarsförbund eller Skatteverket.
  • Huddinge kommun ska genomföra 80 tillsynstillfällen av tobaksförsäljning.
  • Polisen kommer via sociala medier fråga invånarna var man vill att polisen ska kontrollera hastigheten. Vid minst sextio tillfällen kommer polisen ha hastighetskontroller på sådana platser.

Narkotika

  • Vi kommer att genomföra en föräldrautbildning riktad till gymnasiet.

Barn och unga

  • Vi kommer i samverkan med skola, polis, ambulans och räddningstjänst att träffa elever från åk 8. Metoden PAR för att stärka relationen mellan ungdomar och blåljuspersonal.

Uppföljning

Medborgarlöftena följs kontinuerligt upp av parterna under året. Minst tre gånger under året kommer vi att berätta för invånarna hur det går för oss. Informationen kommer att synas på respektive organisations sociala mediekanaler och/eller hemsidor.

Utvärdering

I slutet av året kommer parterna att tillsammans utvärdera medborgarlöftena. Vi kommer då att följa upp om vi har lyckats hålla vad vi lovat och i de fall det är möjligt analysera om aktiviteterna har haft effekt på tryggheten och/eller brottsligheten.