Hylte – medborgarlöften

För att nå konkreta resultat i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet krävs det en samverkan mellan olika aktörer.

Inom ramen för den samverkansöverenskommelse som finns mellan Hylte kommun och polisen så framgår det att vi gemensamt ska utlova och genomföra medborgarlöften. Vid framtagandet av dessa så har det genomförts bl.a. medborgardialoger. Vid dessa har framkommit en mängd olika problemområden där medborgarna önskar mer aktiviteter från både kommun och polis. De problemområden som utmärkt sig mest har resulterat i de medborgarlöften och fokusområden som redovisas nedan.

Löften

  • Hylte kommun och Polisen ska under 2018 genomföra trygghetsvandringar i de områden där medborgarna har uttryckt en förhöjd känsla av otrygghet. Trygghetsvandringarna ska genomföras av en grupp som är sammansatt av de personer som har direkta påverkansmöjligheter på den aktuella platsen. Även representanter från allmänheten ska bjudas in att medverka.
  • Hylte kommun och Polisen ska verka för att narkotikabrukandet bland unga ska minska.
  • Hylte kommun och Polisen ska arbeta för en säkrare trafikmiljö i och runt de tätorter som finns i kommunen. Särskilt fokus ska läggas på störande och aggressiv körning.
  • Polisen och kommunen ska tillsammans sträva mot en ökad närvaro av vuxna ute i samhället för att minska otrygghet. Polisen och kommunen ska också tillsammans arbeta för att hitta formella strukturer för en långsiktig samverkan i frågan.

Fokusområden

Trygghetsvandringar, Fokus ska ligga på dels trygghetsskapande och brottsförebyggande, dels trafikmiljö inom detaljplanelagt område.

Ökat fokus från polisens sida på att upptäcka narkotikabruk bland unga.

Drogförebyggande insatser riktade mot ungdomar.

Sex trafikkontroller särskilt riktade mot A-traktorer.

Uppföljning

Polisen ansvarar för att medborgarlöftena följs upp under året. Polisen och kommunen ansvarar gemensamt för att uppföljningen och resultaten av medborgarlöftena kommuniceras ut till medborgarna.

Kontakt Hylte

Pontus Remdahl, kommunpolis
010-566 03 22
pontus.remdahl@polisen.se

Hylte kommun ingår i lokalpolisområde Falkenberg och i polisområde Halland.