Jönköping – medborgarlöften

Lokalpolisområde södra Vätterbygden och Jönköpings kommun har tecknat följande medborgarlöften som de tillsammans kommer arbeta med under året.

Medborgarlöfte 2021

 • Arbeta utifrån den lokala lägesbilden på Råslätt, Öxnehaga, Österängen och Ekhagen med brottsförebyggande, trygghets-skapande och lagförande åtgärder.

Aktiviteter

Polisiärt arbete

 • Polisen ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande genom fotpatrullering med ett målvärde på minst 800 registrerade tillfällen på Råslätt och motsvarande antal på Öxnehaga, Österängen och Ekhagen.
 • Polisen ska arbeta med trafiksäkerhet i syfte att stoppa felbeteenden i trafiken med ett målvärde om minst 200 stycken 20 minuters trafikkontroller på Råslätt och motsvarande antal på Öxnehaga, Österängen och Ekhagen.
 • Polisen ska arbeta aktivt mot narkotika på Råslätt med ett målvärde om att upptäcka minst 52 stycken narkotikabrott varav minst 20 procent ska vara förstagångsanvändare av narkotika.
 • Polisen ska arbeta aktivt mot narkotika på Öxnehaga, Österängen och Ekhagen med ett målvärde om att upptäcka 104 stycken narkotikabrott, varav minst 20 procent ska vara förstagångsanvändare av narkotika. 

Effektiv samordning för trygghet (EST)

 • Kommunen ska ansvara för att implementera arbetet med den evidensbaserade brottsförebyggande metoden Effektiv samordning för trygghet (EST) som syftar till att skapa en gemensam lägesbild som ska delas mellan polis, kommun och Vätterhem.
 • Lägesbild för Råslätt ska tas fram en gång varannan vecka. Polis, kommun och Vätterhem ska vara beredda att kunna sammanställa en lägesbild varje vecka om behov uppstår.
 • Lägesbild för Öxnehaga och övriga kommunen (där Österängen och Ekhagen ingår) ska tas fram en gång i månaden.
 • Arbetet med lägesbild innebär även vidare analyser och orsaksanalyser varför åtgärder kommer att beslutas löpande under året. Dessa kommer att redovisas vid uppföljningarna varje tertial.

Samverkan mellan polis och kommun

 • Kommunens strategiska säkerhetsgrupp (SSG) ska träffas minst fem gånger under året för att redovisa gemensamma lägesbilder över aktuella områden i syfte att koordinera resurser och åtgärder.
 • Kommunen ska tillsammans med polisen vara i full drift och ha upparbetade rutiner för sociala insatsgruppen.
 • Polisen och kommunen ska i övrigt samverka i återkommande och formella möten.

Medborgarlöfte 2020

 • Identifiera och arbeta förebyggande på otrygga platser i Jönköpings kommun
 •  Arbeta aktivt mot drogförsäljning på Öxnehaga, Österängen och Ekhagen och få dessa platser att upplevas som trygga

Aktiviteter

 • Polisen ska genomföra en enkätundersökning för att identifiera otrygga platser.
 • Polisen ska arbeta förebyggande genom fotpatrullering och krogtillsyner i krogmiljön natthelger.
 • Kommunen och Polisen ska genomföra gemensamma krogtillsyner vid minst fyra tillfällen.
 • Kommunen ska genom en enkät på kommunens hemsida samt appen ”Trivs i JKPG” låta kommuninvånare identifiera otrygga platser för eventuella vidare åtgärder.
 • Polisen ska arbeta med synlighet och kommunikation med medborgarna genom att fotpatrullera på områdena, främst Öxnehaga.
 • Polisen ska tillsammans med kommunen ge boende på Öxnehaga förutsättningar för att starta upp Grannsamverkan i den delen som innehåller flerbostadshus. Grannsamverkan bygger därefter på att de boende själva driver arbetet.
 • Kommunen ska informera och utbilda yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn och ungdomar i de aktuella områdena om rutiner för orosanmälan till Socialtjänsten enligt 14 kap 1 §, Socialtjänstlagen (SoL).
 • Kommunens strategiska säkerhetsgrupp (SSG) ska träffas kontinuerligt för att redovisa gemensamma lägesbilder över aktuella områden i syfte att koordinera åtgärder och resurser.
 • Kommunen ska tillsammans med Vätterhem se över möjligheterna att förändra Öxnehaga torg i syfte att skapa en tryggare mötesplats.
 • Kommunen ska tillsammans med Polisen ha påbörjat minst två ärenden i den sociala insatsgruppen, SIG, med ungdomar från aktuella områden.
 • Kommunens personal från fritid, fält, skola ska tillsammans med Vätterhem och områdespolis fortsätta sin veckovisa samverkan på Öxnehaga genom så kallade ”torsdagsmöten”.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Microsoft Word - Uppföljning av medborgarlöfte för Jönköpings kommun_2020.docx

Uppföljning av medborgarlöfte för Jönköpings kommun, tertial 1-2 2020

Uppföljning av medborgarlöfte för Jönköpings kommun, tertial 1 2019

Uppföljning av medborgarlöfte för Jönköpings kommun, tertial 3 2018

Uppföljning av medborgarlöfte för Jönköpings kommun, tertial 3 2017.pdf