Jönköping – medborgarlöften

Lokalpolisområde södra Vätterbygden och Jönköpings kommun har tecknat följande medborgarlöfte som de tillsammans kommer arbeta med under året.

Medborgarlöfte 2021-2022

 • Arbeta utifrån den lokala lägesbilden på Råslätt, Öxnehaga, Österängen och Ekhagen med brottsförebyggande, trygghetsskapande och lagförande åtgärder.

Aktiviteter

Polisiärt arbete

 • Polisen ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande genom fotpatrullering med ett målvärde på minst 800 registrerade tillfällen på Råslätt och motsvarande antal på Öxnehaga, Österängen och Ekhagen.
 • Polisen ska arbeta med trafiksäkerhet i syfte att stoppa felbeteenden i trafiken med ett målvärde om minst 200 stycken 20 minuters trafikkontroller på Råslätt och motsvarande antal på Öxnehaga, Österängen och Ekhagen.
 • Polisen ska arbeta aktivt mot narkotika på Råslätt med ett målvärde om att upptäcka minst 52 stycken narkotikabrott varav minst 20 procent ska vara förstagångsanvändare av narkotika.
 • Polisen ska arbeta aktivt mot narkotika på Öxnehaga, Österängen och Ekhagen med ett mål-värde om att upptäcka 104 stycken narkotikabrott varav minst 20 procent ska vara förstagångsanvändare av narkotika.

Effektiv samordning för trygghet (EST)

 • Kommunen ska ansvara för att fortsatt implementera arbetet med den evidensbaserade brottsförebyggande metoden Effektiv samordning för trygghet (EST) som syftar till att skapa en gemensam lägesbild som ska delas mellan polis, kommun och Vätterhem.
 • Lägesbild för Råslätt ska tas fram en gång i veckan.
 • Lägesbild för Öxnehaga, Österängen, Huskvarna och övriga Jönköpings kommun ska tas fram en gång i månaden.
 • Arbetet med lägesbild innebär även vidare analyser och orsaksanalyser varför åtgärder kommer att beslutas löpande under året. Dessa kommer att redovisas vid uppföljningarna varje tertial.

Samverkan mellan polis och kommun

 • Kommunens strategiska säkerhetsgrupp (SSG) ska träffas minst åtta gånger under året för att redovisa gemensamma lägesbilder över aktuella områden i syfte att koordinera resurser och åtgärder.
 • Brottsoperativa grupper, s.k. BOS-grupper, ska finnas i samtliga av kommunen prioriterade områden och ha möten en gång i veckan, bl.a. utifrån aktuell lägesbild.
 • Kommunen ska tillsammans med polisen genomföra 20 ärenden i den sociala insatsgruppen (SIG).
 • Polisen och kommunen ska i övrigt samverka i återkommande och formella möten.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning av medborgarlöfte för Jönköpings kommun_2021