Sök
Stäng Meny

Jönköping – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett avtal mellan polisen och Jönköpings kommun där vi tillsammans, utifrån en gemensam lägesbild, ska arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten för kommunens invånare.

För att kunna nå framgång och effekt i det brottsförebyggande arbetet krävs samverkan mellan kommun och polis. Medborgarlöftet är ett samverkansavtal mellan kommun och polis och förutsättningen för detta avtal är en gemensam lägesbild. Den gemensamma lägesbilden är en avgörande utgångspunkt och den klargör vilken typ av problematik som förekommer i kommunen och vad som bör prioriteras att arbeta mot för att kunna öka tryggheten och minska brottsligheten.

För att kunna skapa en så bred och sanningsenlig lägesbild i Jönköpings kommun som möjligt har ett flertal olika källor och perspektiv analyserats och sammanställts under 2022.

Medborgarlöfte 2023

Polisen och Jönköpings kommun har identifierat följande fokusområden som kommer att prioriteras under 2023:

  • Narkotika och vapen – arbeta offensivt för att minska tillgången av narkotika och vapen
  • Trygghet, förebygga brott – rikta relevant resurs efter rådande lägesbild för att förebygga brott och för att öka tryggheten
  • Barn och unga – arbeta brottsförebyggande och vidta åtgärder för att förhindra att barn och unga befinner sig i riskmiljöer och faller in i kriminalitet

Polisen och Jönköpings kommun lovar att arbeta med

Effektiv samordning för trygghet

Polisen och kommunen ska tillsammans med Vätterhem fortsätta med att utveckla arbetet Effektiv samordning för trygghet (EST) och lägesbilder för Råslätt, Österängen, Öxnehaga, Huskvarna, Jönköpings tätort och övriga Jönköpings kommun, med särskilt fokus på Råslätt som är kommunens enda utsatta område.

Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Kommunen ska utreda hur den interna organisationen ska anpassas i det brottsförebyggande arbetet för att motsvara kraven i den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som träder i kraft den 1 juli 2023.

Grov organiserad brottslighet

Polisen kommer att både strategiskt och operativt arbeta mot grov organiserad brottslighet, bland annat med fokus på vapen och narkotika.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder

Polisen och kommunen kommer att gemensamt och enskilt att arbeta med synlighet och närvaro för att öka tryggheten och förebygga brott, detta bland annat genom närvaro på platser där vi vet att brott förekommer. Detta kommer att genomföras av kommunens fältsekreterare, Rörlig Samverkans Grupp (RSG), fritidsledare, skolpersonal och polis.

Social insatsgrupp

Samverkansformen Social insatsgrupp (SIG) ska fortsätta mellan polis och kommun.

Effekt

Målet med medborgarlöftet mellan Jönköpings kommun och polisen är att förebygga och beivra brott samt att öka tryggheten hos medborgarna. För att genomföra detta på bästa sätt kommer polisen och kommunen under året att använda sig av kontinuerliga lägesbilder för att på ett så effektfullt och konkret sätt som möjligt arbeta med rätt resurs, i rätt tid och på de platser som identifierats i kommunen.

Uppföljning

För att mäta effekt av dessa aktiviteter kommer uppföljning att ske genom kvartalsanalyser samt en sammanfattande årsanalys. Här publicerar vi uppföljningar så att du kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning medborgarlöfte 2023 Jönköpings kommun