Sök
Stäng Meny

Uppföljning av medborgarlöftet 2023 – kvartal 1

Målet med medborgarlöftet mellan Jönköpings kommun och Polisen är att förebygga och beivra brott samt att öka tryggheten hos medborgarna. Nedan redovisas vilka åtgärder som gjort under det första kvartalet i arbetet med att genomföra medborgarlöftet 2023.

Fokusområden 

Narkotika och vapen

Det första fokusområdet handlar om att Polis och kommun skall arbeta för att minska tillgången av narkotika och vapen.

Avseende narkotika så har mätningar gjorts i kommunens avloppsvatten i samverkan med Polis och Länsstyrelsen i Jönköpings Län. Detta har genomförts för att mäta konsumtionsnivån av narkotika i Jönköpings kommun. Mätningen gjordes under hösten 2022 och resultaten publicerades under första kvartalet. Metoden används för att följa och övervaka drogutvecklingen hos populationen i kommunen och för att visa på långsiktiga trender.

Polisen har under det första kvartalet arbetat aktivt och offensivt mot narkotika och vapen i kommunen, främst i de centrala delarna och bland annat med inriktning mot krogmiljöer.

Trygghet, förebygga brott

Det andra fokusområdet i medborgarlöftet handlar om trygghet och att förebygga brott. Polis och kommun arbetar ständigt i tät dialog för att tillsammans skapa trygghet och att förebygga brott på de platser som upplevs som otrygga och där risken är hög för att utsättas för kriminalitet. Detta arbete sker i praktiken genom att Polis och kommun i samverkan riktar relevant resurs efter rådande lägesbild, för att förebygga brott och att öka tryggheten hos medborgarna.

Barn och unga

Det tredje fokusområdet handlar om att arbeta brottsförebyggande för att förhindra att barn och unga befinner sig i riskmiljöer och faller in i kriminalitet.

Polisen har under det första kvartalet, tillsammans med kommunen, kontinuerligt arbetat med att tidigt identifiera barn och unga som riskerar att falla in i riskmiljöer. Rådande lägesbilder har legat till grund för vilka olika åtgärder och insatser som vidtagits.

Aktiviteter

Effektiv samordning för trygghet (EST)

Polisen och kommunen har tillsammans med Vätterhem fortsatt med att utveckla arbetet Effektiv samordning för trygghet (EST).

Under första kvartalet har en arbetsgrupp på uppdrag av Samverkansorgan för barn och unga (SBU) och förvaltningschefsgruppen, tittat på hur det brottsförebyggande arbetet kan utvecklas i Jönköpings kommun. Dels inom ramen för EST, dels med koppling till den nya lagen om kommuners ansvar för brottförebyggande arbete. Ett nytt förslag ska presenteras i september.

EST-arbetet på Råslätt fortlöper som vanligt med gemensam lägesbild varje vecka.

Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Kommunen ser utifrån den nya lag som träder i kraft 1 juli 2023 över kopplingen till EST-arbetet. De har även börjat titta på hur kartläggningen ska gå till och vilka källor som ska ligga till grund för arbetet. Ett strategiskt brottsförebyggande råd ska bildas och kommunen ser just nu över vilka aktörer som kan komma att ingå i rådet. Kopplat till detta arbete ska kommunen även ta fram skriftliga överenskommelser om samverkan mellan relevanta aktörer, vilka ska vara beredda på att inleda ett kontinuerligt och långsiktigt brottsförebyggande arbete i Jönköpings kommun. 

Grov organiserad brottslighet

Polisen har under det första kvartalet fortsatt att arbeta mot den grova organiserade brottsligheten. Polisen har genomfört detta arbete på olika sätt, främst genom synlighet och närvaro men också genom spaning och civilt arbete.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder

I mars månad gjordes en riktad satsning med hjälp av extrainsatta ordningsvakter på Juneporten och Lundströms plats. Insatsen föll väl ut och behovet av polisiär resurs minskade på dessa platser under denna period. Polis och kommun upplever att ordningsvakternas närvaro var av stor betydelse för tryggheten på platsen, effekten uppfattades som enbart positiv. Uppfattningen är att närvaro av ordningsvakter förebygger ordningsstörningar och våldssituationer. Därmed bidrar denna satsning till en lugnare och tryggare miljö för samtliga aktörer, såsom besökare och näringsidkare som är verksamma på platsen.

Polisen har under det första kvartalet påbörjat expandering av kamerabevakningen i kommunen. Ytterligare kamerapunkter kommer att installeras i centrala Jönköping, på Råslätt och på Öxnehaga. Kamerabevakningen utökas i ett trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte.

Samverkansformen Social insats grupp (SIG)

Samverkansformen Social insats grupp (SIG) har under första kvartalet fortsatt mellan Polis och kommun och efterfrågan samt behovet upplevs som relativt stor. För tillfället är det 12st barn och ungdomar som är aktuella i denna insats.