Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Karlstad – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av Polismyndighetens styrmodell. Det är lokalpolisområde Karlstad (fortsättningsvis LPO Karlstad) som lovar att genomföra och kommunicera genomförda åtgärder.

LPO Karlstad gör detta tillsammans med Karlstads kommun som gemensamt genomfört medborgardialoger i form av enkäter och workshops. Vi har tillsammans analyserat medborgardialogerna och andra tillgängliga datakällor för att ringa in aktuella problemområden. 

Problemområden:
Den sammanvägda bilden av de problemområden som finns i Karlstads kommun är:

l .   Våld i offentlig miljö

2.   Otrygga miljöer

3.   Narkotika- och alkoholrelaterad  brottslighet

Dessa tre områden har gemensamma beröringspunkter. LPO Karlstad och Karlstads kommun kommer under 2020-2022 att inrikta arbetet mot narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet. 

Medborgarlöftet gäller från 1 januari 2020- 31 december 2022, med möjlighet att revidera vid årsskiftet 2020/2021 samt 2021/2022. Uppföljningen ska genomföras tillsammans under perioden. LPO Karlstad är sammankallande och leder uppföljningen och kommuniceringen av hur arbetet fortskrider.

Polisen och kommunen kommer tillsammans att:

 • Genomföra tillsyn på krogar och nattklubbar med inriktning mot överservering och ansvarsfull alkoholservering. 
 • Genomföra samverkan i insatser mot ungdomar för att effektivisera hanteringen av ärenden.
 • Genomföra informationsutbyte angående den rådande lägesbilden i kommunen.

 Lokalpolisområde Karlstad kommer att:

 • Arbeta tillsammans med Karlstads kommun för att öka tryggheten genom bland annat metoden EST, Effektiv samordning för trygghet.
 • Fotpatrullera med uniformerad personal på utvalda platser och tidpunkter, så som centrala Karlstad, bostadsområden och kransorter. 
 • Genomföra insatser mot försäljning av narkotika, inriktat mot ungdomar.
 • Beivra överträdelser mot lokala ordningsföreskrifter i form av alkoholförtäring inom förbudsområdet.

Karlstads kommun kommer att: 

 • Genomföra tillsyn på krogar och nattklubbar med inriktning mot överservering och ansvarsfull alkoholservering.
 • Utveckla arbetet med ungdomar i riskzonen. 
 • Utveckla ANDT-arbetet.
 • Arbeta tillsammans med LPO Karlstad för att öka tryggheten genom bland annat metoden EST, Effektiv samordning för trygghet.
 • Stärka Karlstad trygghetscenters roll i det främjande och förebyggande arbetet.