Sök
Stäng Meny

Kinda – medborgarlöften

Polisen och Kinda kommun ska jobba tillsammans för att förhindra trafikrelaterade brott som skapar upplevd otrygghet. Förekomsten av droger finns också med i problembilden.

Medborgarlöfte Kinda kommun och Polismyndigheten 2022-2023

Kinda kommun och polisen samverkar i syfte att långsiktigt arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. En gemensam handlingsplan, som har sin grund i en lokal lägesbild, är grunden för arbetet. Medborgarlöftet utgör en liten del av aktiviteterna i handlingsplanen och utgår till största delen ifrån det som boende i Kinda, i medborgadialoger, har uttryckt vara problem och skapa otrygghet.

Kinda kommun har fortsatt relativt få anmälda brott och en begränsad problembild. Medborgardialoger visar att majoriteten är trygga i sin kommun. Trafikrelaterade problem, oro för ett upplevt ökat missbruk av narkotika och tillgreppsbrott är det som tydligast berör medborgarna. Men även skadegörelse/klotter som är ett problem i perioder. Hot och våld och inte minst våld i nära relationer är ett viktigt område där det sannolikt finns ett mörkertal vad gäller utsatthet.

Utifrån KinBrå:s fokusområden lovar Polismyndigheten och Kinda kommun följande

Fokusområde Narkotika:

 • Polisen ska upptäcka och rapportera narkotikabrott och tillsammans med kommunen arbeta med förebyggande insatser.
 • Vi ska tillsammans arbeta för att i ett tidigt skede upptäcka ungdomar som riskerar att hamna i narkotikamissbruk.
 • Vi ska tillsammans arbeta för att sprida kunskap om hur man kan få stöd och hjälp i narkotikafrågor och hur man kan tipsa polisen om narkotikabrottslighet.

 Fokusområde Skadegörelse/klotter:

 • Vi ska tillsammans arbeta riktat mot skadegörelse/klotter samt med förebyggande åtgärder.

Fokusområde Trafiksäkerhet:

 • Vi ska tillsammans, årligen, genomföra en trafiksäkerhetsdag för åk 9 på Värgårdsskolan.
 • Polisen ska arbeta med trafikövervakning särskilt inriktad mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser.
 • Kommunen ska sätta upp en elektronisk hastighetstavla på platser där medborgarna upplever problem med fortkörning.
 • Vi ska tillsammans arbeta mot buskörning på prioriterade platser

Fokusområde Tillgreppsbrott:

 • Vi ska tillsammans informera om grannsamverkan och bibehålla alternativt öka antalet grannsamverkansområden.
 • Vi skall tillsammans öka samarbetet med näringsidkare och fastighetsägare av flerbostadshus för att informera om brottsförebyggande insatser vad gäller tillgreppsbrott.

Fokusområde Hot och våld:

 • Vi ska tillsammans arbeta med förebyggande insatser vad gäller hot och våld. Detta inom ramen för projektet "En kommun fri från våld".

Fokusområde Trygghet:

 • Vi ska tillsammans genomföra trygghetsbesiktningar som leder till trygghetsfrämjande åtgärder i stadsmiljön.
 • Vi ska tillsammans, inom ramen för SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid), arbeta för en trygg miljö för våra ungdomar.
Uppföljning medborgarlöfte Kinda kommun (pdf, 62 kB)