Köping – medborgarlöften

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med brottsförebyggande arbete.

Fördjupa samverkan mellan polisen, Köpings kommun samt andra lämpliga aktörer gällande brott, störningar och otrygghet med fokus på unga personer i av Embrace lägesbild utpekade områden.

Det handlar om att motverka brottslighet, störningar samt upplevd otrygghet i av Embrace lägesbild utpekade områden genom att bland annat uppsöka och identifiera de personer som är i riskzon för användande av alkohol, narkotika eller andra droger. Syftet är att lagföra men även erbjuda olika former av stöd eller vård. Polisen och Köpings kommun bestämmer vilka metoder och angreppssätt som är bäst lämpade och effektiva utifrån varje enskilt fall/ärende.
• Polisen och Köpings kommun ska genomföra dialoger med boende samt relevanta aktörer. Dialogerna ska baseras på rådande och samlad lägesbild
• Polisen skall under 2021 i samverkan med kommunen och relevanta aktörer arbeta med att identifiera unga personer som brukar och/eller hanterar droger för att kunna göra riktade insatser mot dessa.

Utveckla arbetet med situations- och platsspecifika brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder

Det handlar om att identifiera specifika problemområden, analysera orsakerna till otrygghet samt välja lämpliga konkreta åtgärder för att motverka dessa. Detta kallas för situationell brottsprevention och kan beskrivas som de åtgärder som riktar sig mot de förhållanden under vilka brott begås och kan exempelvis vara ökad belysning, kameraövervakning, åtgärda oönskad växtlighet, grannsamverkan etc.
• Polisens och relevanta representanter för Köpings kommun ska fortsätta sin närvaro och synlighet på platser eller områden som identifieras utifrån den löpande och gemensamma lägesbilden.
• Polisen lovar att ha fortsatt samverkan med berörda förvaltningar i Köpings kommun samt det kommunala bostadsbolaget KBAB i syfte att minska brott, störningar samt otrygghet bland boende

EST – Effektiv samordning för trygghet

Polisen och Köpings kommuns säkerhetssamordnare kommer att fortsätta arbetet med att utveckla arbetssätt och metod för samverkan gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete enligt modellen EST.
• löpande genomföra och utveckla möten för gemensam lägesbild
• fortsatt utveckling av digitala verktyget Embrace i samverkan.
• minst en gång under 2021 genomföra ett strategiskt möte med aktörer på ledningsnivå inom Köpings kommun samt den lokala Polisen, kommunpolis och säkerhetssamordnaren för att diskutera samverkan kring brottsförebyggande samt trygghetsskapande arbete