Köping – medborgarlöfte 2022

I medborgarlöftet för 2022 har följande förutbestämda fokusområden valts ut. De är framtagna utifrån statistik hämtad ur Embrace, polisens anmälda brott, medborgardialoger, polisens strategiska lägesbild och analyser utförda av kommunens verksamheter.  

  • Ungdomar / Narkotika
  • Otrygga platser
  • Trafiksäkerhet
  • Skadegörelse

Med utgångspunkt från ovanstående fokusområden ska polisen, Köpings kommun samt andra lämpliga aktörer gällande brott, störningar otrygghet fördjupa sin samverkan samt utveckla arbetet med situations- och platsspecifika brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Medborgarlöftet gäller under tiden 2022-01-01-- 2022-12-31.